Српски | English

Хидрохемија 1

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (II семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрохемија 1

Предавачи:

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Примена oпштих хемијских закона у Хидрохемији, упознавање са циклусом хемијских елемената у хидросфери, значају органских и биолошких компоненти, увод у хидрохемију подземних вода. Оспособљавање студента за успешно праћење наставних предмета 2. године, пре свега Хидрохемије 2, као увод у лабораторијске и теренске хидрохемијске методе

Исход предмета: Основна знања из хидрохемије атмосферских, површинских и вода мора и океана, као и основама органске хемије. Овладавање основама аналитичких теренских и лабораторијских метода одређивања физичких, физичко-хемијских и хемијских параметара квалитета вода

Садржај предмета:

Упознавање са особинама молекула воде, структуром, аномалним особинама воде, основним хидрохемијским појмовима, растворима, хемијском кинетиком и термодинамиком, физичким особинама вода, атмосферских, површинских вода, мора и океана. Гасним саставом, макрокомпонентама, микрокомпонентама. Агресивности вода. Основним класама органских једињења (увод у органске загађиваче вода)

Литература:

  1. П. Папић: Хидрохемија 1, (у штампи), Београд, 2008
  2. Н.Димитријевић, П.Папић: Методе хемијских анализа природних вода и хидрохемијских истраживања, Пос. изд. РГФ, Институт за Хидрогеологију, Београд, 1989
  3. С. Нешић: Хемија нафте са основама прераде, РГФ, Београд, 1991

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Интерактивни облик предавања уз активно учешће студената, коришћење стране и домаће литературе, коришћење ПП презентација, видео записа, филмова, вежбе у лабораторијским условима-практичне, демонстрациони огледи, задаци, теренски рад, израда есеја и семинарских радова, групни и појединачни рад студената

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10

Додатни услови оцењивања: