Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:
E-mail: igor.jemcov@rgf.bg.ac.rs

Хидрогеолошко картирање

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрогеолошко картирање

Предавачи: проф. др Игор Јемцов, доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

Циљ предмета: Циљ овог предмета је упознавање са подлогама, врстама и типовима карата, начином израде и тумачењем хидрогеолошких карата (теренски истражни радови и кабинетска обрада података) као завршног документа основних хидрогеолошких истраживања.

Исход предмета: Оспособљавање студената за израду и читање хидрогеолошких карата и израду пратаће текстуалне документације (тумача).

Садржај предмета:

Увод: место и улога хидрогеолошких карата у основним, детаљним и специјалним хидрогеолошким истражиавњима, Основни принципи израде ХГ карата, Подела ХГ карата по различитим критеријумима, на бази садржаја, размере, структуре стена, водносности и сл. Основе за израду ХГ карата, Фазе израде ХГ карата, прелиминарна, карта, стуб, профили, тумач, финална карта, стуб, профили тумач, Допунски истражни радови. Теренски радови: осматрачка мрежа, непосредно картирање терена, обрада података, Специјалне карте, Картирање подземних просторија, ХГ Катастар.

Литература:

  1. В. Томић: Хидрогеолошко картирање, уџбеник, РГФ, Београд

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог излагања и ППС унапред припремљених презентација. Перманентна провера знања из претходно пређеног градива. Све наставне обавезе се завршавају на часовима, осим додатног учења за испит. Теренска настава саставни и обавезни део курса, као услов за полагање испита

Оцена знања:

Завршни испит Поена
25
25
Предиспитне обавезе Поена
20
20
10

Додатни услови оцењивања: