Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак, четвртак, петак 11-12

Кабинет:242
E-mail: veselin.dragisic@rgf.bg.ac.rs

Хидрогеологија лежишта минералних сировина

О предмету

Студијски програм: Економска геологија (VII семестар -DAS), Хидрогеологија (V семестар -OAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрогеологија лежишта минералних сировина

Предавачи: проф. др Веселин Драгишић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима из хидрогеологије лежишта минералних сировина, појмом рудничких вода, њиховим утицајем на експлоатацију минералних сировина, хемијским саставом и утицајем на животну средину

Исход предмета: Овладавање основним видовима истраживања у проблематици одводњавања и наводњавања рудника

Садржај предмета:

Појам и задаци хидрогеологије лежишта минералних сировина. Појам, класификација и експлоатација лежишта минералних сировина. Хемија руднишких вода. Рудничке воде и заштита животне средине. Прогноза прилива рудничких вода. Основи одводњавања рударских радова. Подземне воде лежишта нафте и гаса.

Литература:

  1. Драгишић В, 2005: Хидрогеологија лежишта минералних сировина, Рударско-геолошки факултет, Београд
  2. Филиповић Б, Ваљаревић Р, 1974: Хидрогеологија лежишта минералних сировина. Сарајевски Универзитет, Сарајево

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација видеопрезентације и усменог излагања

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
15
15
2*20

Додатни услови оцењивања: