Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:244
E-mail: vesna.ristic@rgf.bg.ac.rs

Хидрогеологија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (III семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрогеологија

Предавачи: проф. др Весна Ристић Вакањац, доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање са основним појмовима из хидрогеологије, пореклом, видовима, кретањем и истицањем подземних вода. Упознавање са значајем подземних вода у општем хидролошком циклусу и њиховим коришћењем за различите потребе као што су водоснабдевање, балнеологија, одводњавање рудника, одводњавање и наводњавање пољопривредних површина, загревање стакленика, пластеника и сл.

Исход предмета: Овладавање основним знањима везаним за законитости формирања издани, прихрањивању и дренирању подземних вода и коришћењем подземних вода за различите намене,

Садржај предмета:

Појам, порекло и видови подземних вода. Физичко-механичка и хидрогеолошка својства стена. Кретање подземних вода. Физичко-хемијски, радиолошки и микробиолошки састав подземних вода. Хидрогеолошке структуре. Појам, елементи и класификација издани. Појам и класификација извора. Однос подземних и површинских вода. Појам, основни елементи и класификација режима подземних вода. Појам и класификација минералних вода. Значај подземних вода и хидрогеологије уопште (водоснабдевање, балнеологија, пољопривреда, рударство, енергетика, хидротехника, комерцијална експлоатација изворских и минералних вода, заштита подземних вода од загађивања).

Литература:

 1. Драгишић В, 1997: Општа хидрогеологија, Рударско-геолошки факултет, Београд
 2. Милојевић Н, 1967: Хидрогеологија. Завод за издавање уџбеника СР Србије, Београд
 3. Фонд часова:

  Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
  3 2 0 0

  Метода извођења наставе: Комбинација видеопрезентације и усменог излагања

  Оцена знања:

  Завршни испит Поена
  30
  Предиспитне обавезе Поена
  15
  15
  2*20

  Додатни услови оцењивања: