Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12 ч

Кабинет:255
E-mail: jana.stojkovic@rgf.bg.ac.rs

Хидрогеохемија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (V семестар -OAS), Хидрогеологија (VII семестар -OAS)

Назив предмета: Хидрогеохемија

Предавачи: доц. др Јана Штрбачки

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Хемија, Хидрохемија 1, Хидрохемија 2

Циљ предмета: Упознавање са процесима стена-вода, основни процеси формирања хемијског састава подземних вода, моделирање у хидрогеохемији. Заокружење основних сазнања из облести хидрохемије и њене примене за различите потребе у оквиру хидрогеолошких истраживања.

Исход предмета: Оспособљавање студента за самосталан рад у области хидрогеохемије

Садржај предмета:

Хемијска равнотежа, однос 6стена-вода, развој хемијског састава вода од падавина до изданских вода, јонска измена, сорпција, карбонатна равнотежа, разлагање силиката, оксидо-редукциони процеси, биогеохемијски циклус, угљеника, азота, сумпора, гвожђа, фосфора,фактори формиранја хемијског састава подземних вода, миграција хемијских елемената, однос слатких и сланих вода, генеза хемијског састава вода и вертикалнахидрохемијска зоналност, хемијски састав подземних вода по типовима издани, хидрохемијске аномалије, моделирање у хидрогеохемији

Литература:

  1. Mathes G.: The properties of groundwater, J. Willey, 1982
  2. Apelo S., Postma D.: Geochemistrz, groundwater and pollution, Balkema, 1996
  3. Langmir D.,: Aqueous Enviromental geochemistry, Nautica Hall, 1991

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: интерактивна настава уз примену ПП презентација, видео записи, примена софтвера за хидрохемијско моделирање,израда семинарских радова и презентација

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2*20
10

Додатни услови оцењивања: