Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда, 9-11ч

Кабинет:255-256
E-mail: dragoljub.bajic@rgf.bg.ac.rs

Хидраулика подземних вода

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Хидраулика подземних вода

Предавачи: доц. др Драгољуб Бајић, проф. др Душан Поломчић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 7

Услов: Нема

Циљ предмета: Циљ: Упознавање са основним појмовима и параметрима статике и кинематике подземних вода. Овладавање једноставним методама прорачуна за упрошћене прорачунске шеме струјања подземних вода.
Образовни допринос: Развијање индуктивног размишљања код извођења једначина. Упознавање и овладавање процесом шематизације природних услова за потребе формирања прорачунске шеме. Инжењерски прихватљив начин приказа и процена резултата прорачуна.

Исход предмета: Овладавање основама хидраулике, овладавање процесом извођења и решавања једначина упрошћених шема струјања подземних вода.

Садржај предмета:

Хидростатика (хидростатички притисак, пијезометарска висина, Архимедов закон, Паскалов закон, Ојлеров парадокс, манометри). Кинематика (Бернулијева једначина, хидраулички отпори, струјање кроз цеви). Једнолико струјање у каналима (специфична енергија пресека, преливи). Хидрулика подземних вода (Дарсијев закон, модел континуума, струјна мрежа). Једнолико струјање (издански ток под притиском и издански ток са слободним нивоом). Неједнолико струјање (хипотеза Дипуија, издански ток под притиском и издански ток са слободним нивоом). Издански ток уз учешће инфилтрације.

Литература:

  1. Миленко Пушић, 2011, ХИДРАУЛИКА ПОДЗЕМНИХ ВОДА, Рударско геолошки факултет, Београд (комплетна настава, теорија са решеним примерима)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: У оквиру наставног термина (6 часова), прво се обавља провера знања градива из претходног предавања. Затим следи предавање новог градива, као комбинација усменог излагања и приказа на табли, са пројекцијом унапред припремљених слика и примера. На крају се раде задаци, проверава разумевање одржаног предавања, обављају припреме за проверу знања наредног часа. Предиспитне обавезе се завршавају на часу, осим неопходног учења изван учионице.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
70

Додатни услови оцењивања: Коначна оцена се добија сабирањем поена предиспитних обавеза и испита.
Предиспитне обавезе чине провере знања градива из претходног предавања, у форми теоријских питања и рачунског задатка. Има укупно 14 провера знања. Свака провера знања доноси 5 поена. Предиспитне обавезе омогућују постизање укупно 70 поена. Предиспитне провере знања се обављају на рачунару, применом програма MOODLE, Excel и других.
На крају курса је омогућена надокнада три теоријска теста, односно задатка, без обзира на разлоге (недолазак, лоша оцена, итд.).
Испит је писмени, са 6 задатака по 5 поена, укупно 30 поена.