Српски | English

Subject professor
Term consultation:

wednesday, 9-11ч

Cabinet:255-256
E-mail: dragoljub.bajic@rgf.bg.ac.rs

Хидраулика подземних вода

Course Description

Study program: Hidrogeology (IV semester -OAS)

Name of subject: Хидраулика подземних вода

Instructors: Dr Dragoljub Bajić, Dr Dušan Polomčić

Status: Обавезан

ECTS: 7

Prerequisites: Нема

Course Objectives: Циљ: Упознавање са основним појмовима и параметрима статике и кинематике подземних вода. Овладавање једноставним методама прорачуна за упрошћене прорачунске шеме струјања подземних вода.
Образовни допринос: Развијање индуктивног размишљања код извођења једначина. Упознавање и овладавање процесом шематизације природних услова за потребе формирања прорачунске шеме. Инжењерски прихватљив начин приказа и процена резултата прорачуна.

Learning Outcomes: Овладавање основама хидраулике, овладавање процесом извођења и решавања једначина упрошћених шема струјања подземних вода.

Content:

Хидростатика (хидростатички притисак, пијезометарска висина, Архимедов закон, Паскалов закон, Ојлеров парадокс, манометри). Кинематика (Бернулијева једначина, хидраулички отпори, струјање кроз цеви). Једнолико струјање у каналима (специфична енергија пресека, преливи). Хидрулика подземних вода (Дарсијев закон, модел континуума, струјна мрежа). Једнолико струјање (издански ток под притиском и издански ток са слободним нивоом). Неједнолико струјање (хипотеза Дипуија, издански ток под притиском и издански ток са слободним нивоом). Издански ток уз учешће инфилтрације.

Suggested Reading List

  1. Миленко Пушић, 2011, ХИДРАУЛИКА ПОДЗЕМНИХ ВОДА, Рударско геолошки факултет, Београд (комплетна настава, теорија са решеним примерима)

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
3 3 0 0

Conduct of the Course: У оквиру наставног термина (6 часова), прво се обавља провера знања градива из претходног предавања. Затим следи предавање новог градива, као комбинација усменог излагања и приказа на табли, са пројекцијом унапред припремљених слика и примера. На крају се раде задаци, проверава разумевање одржаног предавања, обављају припреме за проверу знања наредног часа. Предиспитне обавезе се завршавају на часу, осим неопходног учења изван учионице.

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
30
Classwork Assessment ECTS
70

Additional Assessment Criteria Коначна оцена се добија сабирањем поена предиспитних обавеза и испита.
Предиспитне обавезе чине провере знања градива из претходног предавања, у форми теоријских питања и рачунског задатка. Има укупно 14 провера знања. Свака провера знања доноси 5 поена. Предиспитне обавезе омогућују постизање укупно 70 поена. Предиспитне провере знања се обављају на рачунару, применом програма MOODLE, Excel и других.
На крају курса је омогућена надокнада три теоријска теста, односно задатка, без обзира на разлоге (недолазак, лоша оцена, итд.).
Испит је писмени, са 6 задатака по 5 поена, укупно 30 поена.