Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда, 9-11ч

Кабинет:255-256
E-mail: dragoljub.bajic@rgf.bg.ac.rs

Хидраулика бунара

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Хидраулика бунара

Предавачи: доц. др Драгољуб Бајић, проф. др Душан Поломчић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 8

Услов: ХИДРАУЛИКА ПОДЗЕМНИХ ВОДА

Циљ предмета: Циљ: Упознавање и овладавање основном теоријом и применом у пракси хидраулике бунара, са посебним освртом на опитно црпење и елементе пројектовања бунара.
Образовни допринос: Спајање теоријског знања и инжењерског приступа решавању проблема, разумевање и прилагођавање познатих метода решавања могућим реалним ситуацијама.

Исход предмета: Овладавање техникама прорачуна ефеката рада бунара, пројектовања, планирања, реализације и интерпретације података опитног црпења бунара.

Садржај предмета:

Радијално струјање у стационарним условима, са слободним нивоом, под притиском, комбиновано, уз учешће инфилтрације, наливајући, копани бунар. Рад групе бунара, метода огледалних слика. Радијално струјање у нестационарним условима, извођење диференцијалне једначине, решење Тајса и примена. Радијус дејства бунара. Суперпозиција радијалног нестационарног струјања. Допунски хидраулички губици у бунару и прифилтарској зони. Старење бунара, неки критеријуми за оцену узрока. Елементи пројектовања бунара, улазне брзине. Бунарске пумпе. Графоаналитичке методе обраде података опитног црпења. Концепција, постављања и реализација опитног црпења бунара. Тестирање бунара у експлоатационим условима. Примена рачунара код обраде података опитног црпења, пример апликације у Excel-у.

Литература:

  1. Миленко Пушић, 2012, ХИДРАУЛИКА БУНАРА, Рударско геолошки факултет, Београд (комплетна настава, теорија са решеним примерима, додатак апликација у Excel-u)

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 3 0 0

Метода извођења наставе: У оквиру наставног термина (6 часова), прво се обавља провера знања градива из претходног предавања. Затим следи предавање новог градива, као комбинација усменог излагања и приказа на табли, са пројекцијом унапред припремљених слика и примера. На крају се раде задаци, проверава разумевање одржаног предавања, обављају припреме за проверу знања наредног часа. Предиспитне обавезе се завршавају на часу, осим неопходног учења изван учионице.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
70

Додатни услови оцењивања: Коначна оцена се добија сабирањем поена предиспитних обавеза и испита.
Предиспитне обавезе чине провере знања градива из претходног предавања, у форми теоријских питања и рачунског задатка. Има укупно 14 провера знања. Свака провера знања доноси 5 поена. Предиспитне обавезе омогућују постизање укупно 70 поена. Предиспитне провере знања се обављају на рачунару, применом програма MOODLE, Excel и других.
На крају курса је омогућена надокнада три теоријска теста, односно задатка, без обзира на разлоге (недолазак, лоша оцена, итд.).
Испит је писмени, са 6 задатака по 5 поена, укупно 30 поена.