Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:346
E-mail: branislav.trivic@rgf.bg.ac.rs

ГИС - апликације у хидрогеологији

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: ГИС - апликације у хидрогеологији

Предавачи: проф. др Бранислав Тривић, доц. др Владимир Живановић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање елементарних знања о начинима и смислу методолошки адекватног моделирања геолошких података кроз разраду концептуалног и логичког модела база података и упознавање са ГИС-ом.

Исход предмета: Оспособљавање студента за самосталан рад у ГИС апликацијама и развијања способности, са аспекта геологије, методолошки исправног приступа анализи и интерпретацији просторних и не просторних података, а у циљу решавања конкретних геолошких проблема.

Садржај предмета:

ПРЕДАВАЊА
Увод у ГИС. Структура просторних података. Растерски модел. Тродимензионални модели. Векторски модел. Software-ски алати за манипулацију просторним подацима. Координатни системи. Моделирање просторних података. Формирање модела. Формирање упита и начини претраживања. Визуализација Дигиталне карте.
ВЕЖБЕ
Структура просторних података. Растерски модели. Атрибути и веза са растерским моделом. Тачке и линије у растерском приказу. Векторски модел. Геометријски ентитети - тачка, линија, полигон. Принципи топологије. Непросторни подаци. Мере и величине у геологији и њихова презенатција у ГИС-у. Сателитски снимци. Тродимензионални модели. Рад у Software-у за манипулацију просторним подацима. ГИС софтвери. Коришћење freeware програмских пакете: Microdem, Grass. Дигитализација геолошких података. Картографске пројекције. Моделирање просторних података. Објектно оријентисани модели. Формирање модела. Концептуални модел. Формирање логичког модела. Физички модел – апликација. Упити за претраживање. Визуализација. Геостатистички поступци – интерполација. Картографски симболи у геологији. Садржај дигиталне геолошке карте и специјалистичких карата. Тродимензионални приказ геолошких података. Семинарски рад

Литература:

  1. P. А. Burrough, R. A. McDonnell, Грађевински факултет, 2006. Принципи географских информационих система;
  2. G. F. Bonham-Carter, Pergamon, 1994, Geographic Information Systems for Geoscientists.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, самосталне вежбе, пројекти, семинарски рад.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
15
15
Предиспитне обавезе Поена
15
40
15

Додатни услови оцењивања: