Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12:30

Кабинет:33/34
E-mail: dejan.milenic@rgf.bg.ac.rs

Геотермологија

О предмету

Студијски програм: Хидрогеологија (VI семестар -OAS), Хидрогеологија (VIII семестар -OAS)

Назив предмета: Геотермологија

Предавачи: проф. др Дејан Миленић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Општа геологија, Хидрогеологија, Физика 1, Хидраулика подземних вода, Основи геофизике Б

Циљ предмета: Циљ: упознавање са основним појмовима и развојем истраживања геотермалне топлоте и њених ресурса, физичким, односно термодинамичким основама преноса геотермалне топлоте у земљиној кори (кондукцијаи конвекција). Овладавање једноставним методама прорачуна садржаја и преноса геотермалне топлоте у деловима земљине коре, нарочито у хидрогеолошким колекторима и појавама и утицајима појединих геолошких и хидрогеолошких параметара на пренос геотермалне топлоте

Исход предмета: Образовни допринос: развијање индуктивног размишљања код сагледавања узрочно-последичне везе између основних закона термодинамике и геолошког састава земљине коре, њихове примене на једноставне комплексне интерпретације резултата ранијих геолошких и хидрогеолошких истраживања у геотермалне сврхе, формирање прогнозног хидрогеотермалног модела терена, као и интерпретација вредности геотермалног топлотног и температурног поља, односно оспособљавање студената самосталном закључивању при аналити геотермалних података у склопу са осталим геолошким и хидрогеолошким подацима

Садржај предмета:

Дефиниције основних појмова, Историјат развоја геотермологије, експлоатације и коришћења геотермалне топлоте, Унутрашњи састав и структура Земље, Геотермалне појаве, Физички основи геотермологије, Топлотно-физичке карактеристике минерала и стена, Геотермално поље Земље, Геотермални модел Земље, Геотермални системи.

Литература:

  1. Миливојевић М.: Геотермологија и геотермална енергија, уџбеник РГФ, Београд, 2006
  2. Објављени радови на српском и страним језицима
  3. Бројна литература

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Комбинација усменог предавања и табле са пројекцијом слика и примера примене теоретских знања при изучавању топлотног и температурног поља Земље, упознавање са геотермалним појавама Србије. Стална провера разумевања предавања и усвојеног знања претходног градива, кроз решавање конкретних задатака и семинарских радова уз коришћење литературе. Све обавезе се завршавају на часу, осим додатног учења

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x20
10

Додатни услови оцењивања: