Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 11-12; четвртак 13-14

Кабинет:264
E-mail: aleksandar.kostic@rgf.bg.ac.rs

Геологија фосилних горива

О предмету

Студијски програм: Геологија и палеонтологија (V семестар -OAS), Економска геологија (V семестар -OAS), Минералогија и кристалографија (V семестар -OAS), Петрологија и геохемија (V семестар -OAS)

Назив предмета: Геологија фосилних горива

Предавачи: проф. др Александар Костић, проф. др Драгана Животић, проф. др Јелена Миливојевић, Бојана Џинић, мастер Николета Алексић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 5

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање знања о генези, карактеристикама и дистрибуцији фосилних горива у седиментним басенима, посебно нафте, гаса, угља и уљних шејлова.

Исход предмета: Овладавање општим и специфичним знањима из домена геологије фосилних горива. Стицање неопходних знања за даље усавршавање у области геологије лежишта нафте, гаса, уљних шејлова и угља.

Садржај предмета:

Теоријска настава
Подела, карактеристике и значај каустобиолита као фосилних горива: нафта, гас, угаљ и уљни шејлови. Хемијске и физичке особине фосилних горива. Генеза фосилних горива, седиметни басени, средине седиментације и процеси трансформације органске супстанце. Основни контролни фактори дистрибуције фосилних горива у литосфери. Ресурси и резерве фосилних горива у свету и код нас.
Практична настава:Вежбе, Теренска настава, Студијски истраживачки рад Анализа макроскопских и микроскопских карактеристика различитих каустобиолита (матичне стене за нафту и гас, угљеви, уљни шејлови). Седиментни басени и средине седиментације, реконструкција конседиментационе историје.

Литература:

 1. Ерцеговац, М., 2002: Геологија нафте. РГФ, Београд, НИС-Нафтагас, Нови Сад, 463 стр.
 2. Bjorlykke, K., 1989: Sedimentology and Petrolem Geology. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 363 pp.
 3. Николић, П. и Димитријевић, Д., 1990: Угаљ Југославије. Проналазаштво, Београд, 462 стр.
 4. Ерцеговац, М., 1990: Геологија уљних шкриљаца. Грађевинска књига, 180 стр.
  1. Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   2 2 0 0

   Метода извођења наставе: Класична предавања праћена савременим визуелним презентацијама и примерима. Савладавање градива на вежбама, теренској настави и кроз тестове. Континуирано учење с провером знања.

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   40
   Предиспитне обавезе Поена
   15
   15
   30

   Додатни услови оцењивања: