Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 10-12

Кабинет:719
E-mail: vidojko.jovic@rgf.bg.ac.rs

Геохемија

О предмету

Студијски програм: Геологија (IV семестар -OAS)

Назив предмета: Геохемија

Предавачи: проф. др Видојко Јовић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Стицање сазнања о основним принципима геохемије, диференцијаци хемијских елемената при образовању геосфера и током геолошке историје Земље, расподели и садржају хемијских елемената и изотопа у литосфери, хидросфери, атмосфери и биосфери и геохемијским циклусима.

Исход предмета: Оспособљавање за разумевање генезе минерала, стена и минералних лежишта и процеса у животној средини у вишим нивоима студија и посебно примену геохемијски приципа у пракси нарочито при испитивањима карактера и загађења животне средине

Садржај предмета:

Теоријска настава
Основни принципи геохемије. Састав, старост и порекло Земље, соларног система и космоса. Геохемијски процеси и диференцијација хемијских елемената. Геохемија геосфера. Геохемија магматских стена и магматогених процеса. Геохемија седиментних стена и седиментогенезе. Геохемија метаморфних стена и метаморфизма. Геохемија хидросфере и хидрогеохемијски процеси. Геохемија атмосфере и атмогеохемијски процеси. Геохемија биосфере – жива материја, биогеохемијски процеси, органогени седименти. Геохемијски циклуси. Историјска геохемија.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Вежбе прате програм предавања а обухватају и различите геохемијске прорачуне

Литература:

 1. Максимовић, З., 1965: Геохемија – скрипта, РГФ Београд, 222, Београд; Публиковани радови

   Фонд часова:

   Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
   3 2 0 0

   Метода извођења наставе: Класична предавања праћена аудио-визуелним методама, ДВД пројекцијама, постављање задатака, непосредан рад студената

   Оцена знања:

   Завршни испит Поена
   30
   Предиспитне обавезе Поена
   10
   10
   30
   20

   Додатни услови оцењивања: