Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Техника бушења и минирања

О предмету

Студијски програм: Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (V семестар -OAS)

Назив предмета: Техника бушења и минирања

Предавачи: доц. др Сузана Лутовац, мастер инж. руд. Милош Глигорић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 4

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је упознавање са коришћењем експлозива и средстава за иницирање. Образовни допринос предмета је у познавању искоришћења енергије експлозива у циљу разарања стенске масе при експлоатацији минералних сировина и за друге потребе.

Исход предмета: Практична и теоријска сазнања рада са експлозивним средствима.

Садржај предмета:

Садржај предмета Теоријска настава:
Садржај курса подељен је у четири дела: општи део, радови на бушењу, радови на минирању и методе минирања. Општи део обухвата историјски развој радова на бушењу и мини¬ра¬њу, радну средину и погонску енергију неопходну за за израду бушотина. У делу радови на бушењу дају се поступци израде бушотина, механизам и теоријски принципи разарања стена, затим битни чиниоци на брзину бушења, као и алат и прибор за израду бушотина. У делу радови на минирању дате су поделе и дефиниције привредних експлозива, средства и начини иницирања минских пуњења. Затим се обрађује теорија детонације, чиниоци који утичу на брзину детонације, механизам разарања стена, израда ударне патроне, конструкција и положај ударне патроне, начини пуњења бушотина експлозивом. У оквиру овог дела дати су поступци и прорачуни одређивања оптималне врсте експлозива и интервала успорења, прорачун специфичне потрошње експлозива, као и безбедоносна растојања при извођењу минирања. Транспорт и смештај експлозива. Мере заштите при извођењу бушења и минирања. Минирања на површини. Примена бушотина малог пречника. Метод са дубоким бушо¬ти¬нама. Метод са коморама. Минирања за добијање крупних блокова, растресање. Минирање под земљом. Прорачун параметара минирања. Распоред минских бушотина при изради: хоризонталних, косих и вертикалних просторија; на откопима – минирања са једном слободном површином. Конструкција и врста заломних бушотина. Минерски радови у посебним условима. Минирања у циљу смањења напонског стања у стенском масиву. Минирање у смрзнутом тлу, бункерима за руду и рудним сипкама. Минерски радови за потребе гео¬фи¬зи¬чких истраживања. Минирање у срединама са метаном и опасном угљеном прашином. Примена експлозива у обликовању и обради метала. Практична настава:
Погонска енергија; Упознавање са опремом за израду бушотина; Прорачун основних утицајних чинилаца на брзину бушења; Упознавање са средствима за минирање; Прорачун оптималне врсте експлозива и интервала успорења; Прорачун специфичне потрошње експлозива; Одређивање безбедоносних растојања при минирању; Практичан рад са средствима за бушење и минирање на школском руднику на Авали. Tеренске вежбе: Обилазак рудника са подземном и рудника са површинском експлоатацијом.

Литература:

  1. Милован Ант. Коблишка; 1973. Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд.
  2. Н. Пуртић; 1991. Бушење и минирање, РГФ, Београд.
  3. M. Савић; 2000. Минирање на површинским коповима, Институт за бакар Бор.
  4. С. Трајковић; Ш. Слимак; С. Лутовац; 2005. Техника минирања и потреси, РГФ, Београд.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 1 0 0

Метода извођења наставе: Предавања; Лабораториска вежбања;Теренска настава; Коришћење готовог софтвера..

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
20
10
10
20

Додатни услови оцењивања: