Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Управљање и рационално коришћење природног гаса

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Управљање и рационално коришћење природног гаса

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Положен један од предмета: Пројектовање гасоводних система; Дистрибуција гаса; Експлоатација и одржавање гасоводних система; Сагоревање гасовитих горива; Енергетика и одрживи развој.

Циљ предмета: Усвајање мултидисципланарног приступа (технички, еколошки, економски, правни, друштвени) одрживом коришћењу природног гаса. Детаљно упознавање са проблемаима гасне привреде на светском, регионалном и локалном нивоу.

Исход предмета: Оспособљавање студента за пројектовање система управљања коришћењем природног гаса на регионалном и локалном нивоу, енергетски ефикасних метода и поступака коришћења, као и еколошке и економске анализе предложених решења.

Садржај предмета:

Место и улога природног гаса у светској енергетици. Гасификациони систем Србије. Концепт гасификације. Идејно решење гасификације подручја. Усклађивање различитих система снабдевања енергијом. Одређивање конзума. Проблем неравномерности потрошње. Рационализација коришћења природног гаса у секторима потрошње (индустрија, лична и општа потрошња, саобраћај, пољопривреда). Ефекти рационализације. Енергетски и еколошки аспекти сагоревања природног гаса. Основи економике гасоводних система. Инвестициони и експлоатациони трошкови. Анализа финансијских токова. Економски параметри рада система. Еколошки аспекти коришћења природног гаса. Одрживи развој енергетике природног гаса. Међународна и домаћа техничка и правна регулатива у области гасне привреде.

Литература:

  1. Н. Ђајић, Енергија за одрживи свет, РГФ, 2002
  2. Н. Ђајић, Енергетски извори и постројења, РГФ, 1992
  3. Гереке, Моделирање енергетике и животне средине, Привредна штампа, 1982.
  4. Х. Пожар, Основе енергетике, Школска књига, 1976.
  5. Различите публикације International Gas Union, International Energy Agency, World Energy Council и др.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања, консултације са кандидатом

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
50

Додатни услови оцењивања: