Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-13

Кабинет:3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина

Предавачи: проф. др Душица Вучинић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: дипломирани инжењер-мастер

Циљ предмета: оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки раду области л󬬬жења и екстракције минералних и техно¬гених сировина

Исход предмета: Стварање експерата који ће квалификовано моћи да учествују или воде научна истраживања, трансфер научних достигнућа у праксу у области л󬬬жења и екстракције минералних и техно¬гених, да учествује или води стратешка истраживања комплексне валоризације минералних и секундарних сировина, да помогне при пројектовању постројења за л󬬬жење и екстракцију минералних и техно¬гених сировина

Садржај предмета:

Литература: Теоријски основи припреме минералних сировина-флотацијска концентрација, Н. Ћалић, 1990. Бгд; ф; SME Mineral Processing, Handbook, Editor N.L. WEIS, 1985, Volume 1, part 5.;А.А.Абрамов Переработка, обогашћеније и комлексноје исползование твердих полезних ископаемих, МГГУ, Москва, 2001., Радови и књиге из области л󬬬жења и екстракције минералних и техно¬гених сировина

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: консултације, експериментални и домаћи рад,

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: семинарски рад и усмени испит