Српски | English

Subject professor
Term consultation:

tuesday 10-13

Cabinet:3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина

Course Description

Study program: Mining Engineering (IV semester -DOS)

Name of subject: Теоријски принципи лужења и екстракције минералних и техногених сировина

Instructors: Dr Dušica Vučinić

Status: Optional

ECTS: 10

Prerequisites: дипломирани инжењер-мастер

Course Objectives: оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки раду области л󬬬жења и екстракције минералних и техно¬гених сировина

Learning Outcomes: Стварање експерата који ће квалификовано моћи да учествују или воде научна истраживања, трансфер научних достигнућа у праксу у области л󬬬жења и екстракције минералних и техно¬гених, да учествује или води стратешка истраживања комплексне валоризације минералних и секундарних сировина, да помогне при пројектовању постројења за л󬬬жење и екстракцију минералних и техно¬гених сировина

Content:

Suggested Reading List Теоријски основи припреме минералних сировина-флотацијска концентрација, Н. Ћалић, 1990. Бгд; ф; SME Mineral Processing, Handbook, Editor N.L. WEIS, 1985, Volume 1, part 5.;А.А.Абрамов Переработка, обогашћеније и комлексноје исползование твердих полезних ископаемих, МГГУ, Москва, 2001., Радови и књиге из области л󬬬жења и екстракције минералних и техно¬гених сировина

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
4 0 0 6

Conduct of the Course: консултације, експериментални и домаћи рад,

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
Classwork Assessment ECTS

Additional Assessment Criteria семинарски рад и усмени испит