Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-12

Кабинет:153
E-mail: nikola.lilic@rgf.bg.ac.rs

Сигурност и заштита у рударским технолошким процес

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Сигурност и заштита у рударским технолошким процес

Предавачи: проф. др Никола Лилић, проф. др Александар Цвјетић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Стицање теоријских и практичних знања у области развоја и организовања система управљања заштитом у технолошким процесима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина у функцији припреме за самостални истраживачки рад у овој области.

Исход предмета: Обученост за истраживања у области процене и управљања ризицима. Оспособљеност за мерење концентрације гасова и прашине, моделирање дисперзије полутаната у атмосфери радне околине и планирање и програмирање мера заштите. Обученост за процену климатских прилика радне око-лине и оспособљеност за предикцију и зонирање буке и планирање мера заштите. Оспособље-ност за планирање и организацију система као и управљање променама у систему безбедности и заштите у технолошким процесима експлоатације, припреме и прераде минералних сировина.

Садржај предмета:

Почетне методске јединице обухватају изучавање савремених принципа спровођења заштите на раду и метода процене и начина управљања ризицима у рударским технолошким системима. Изу-чавају се гасови и минерална прашина у рудничкој атмосфери, моделирање дисперзије полутаната у атмосфери радне околине и планирање и програмирање мера заштите. Студенти се обучавају за процену климатских прилика радне околине и оспособљавају за предикцију и зонирање буке и планирање мера заштите. Методска област техничке заштите у подземној експлоатацији обухвата упазнавање са савременим мерама техничке заштите при изради подземних просторија и подгра-ђивању, мерама заштите при откопавању и транспорту. Изучавају се динамичке појаве у рудници-ма и продор воде и житких материјала у рудничке просторије. На курсу студенти изучавају и про-блематику техничких мера заштите у површинској експлоатацији, аерозагађење површинских ко-пова, опасности и мере заштите од пожара и експлозије у рудницима. На крају курса се студенти упознају са начином планирања и организовањем службе спасавања у рудницима.

Литература:

  1. Јовичић В. и др. (1987) Сигурност и техничка заштита у рударству, Тузла.
  2. Hartman H. (ed.) (1992), SME Mining Engineering Handbook, Society for Mining, Metallurgy, and Exploration, Inc. Littleton, Colorado, 2nd Ed. Vol.1.
  3. McPherson M.J. (1993) Subsurface Ventilation and Environmenta Engineering, Chapman & Hall.
  4. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет Београд, ISBN 86-7352-105-X
  5. Vutukuri V.S.,Lama R.D.,Environmental endineering in mines, Cambridge University Press
  6. International Labour Office (2001) Guidelines on occupational safety and health management systems, , ILO-OSH 2001, Geneva, ISBN 92-2-111634-4.
  7. Hammer W., Price D. (2001), Mining Environmental Handbook, Prentice Hall, New Jersey, ISBN 0-13-896515-3.
  8. Dhillon B.S. (2003) Engineering Safety: Fundamentals, Techniques and Applications, World Scientific, New Jersey, ISBN 981-238-221-6.
  9. John Ridley J., Channing J. (2003) Safety at Work, Butterworth-Heinemann, ISBN 0 7506 5493 7.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Интерактивно извођење наставе уз информатичку подршку и рад са појединцем.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
50

Додатни услови оцењивања: