Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Рециклирање комуналног отпада

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Рециклирање комуналног отпада

Предавачи: проф. др Предраг Лазић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Без услова

Циљ предмета: Циљ овог курса је упознавање са комуналним отпадом, упознавање са могућностима његове рециклаже

Исход предмета: Докторанти ће овладати методима анализе и решавања проблема из области рециклирања комуналног отпада.

Садржај предмета:

Рециклирање комуналног отпада је област која у свету и код нас добија на значају. Ово отуда што се са развојем друштва и повећањем броја становника на земљи повећава количина комуналног отпада. Код нац је продукција отпада око 0,8 кг/становнику што износи око 3,5 милиона м3 отпада годишње. Те количине су текве да заслужују посебну пажњу јер захтевају еколошки безбедно депоновање са једне стране а представљају и материјал за рециклажу са друге стране. Рециклажом се могу добити производи који имају нову употребну вредност а самим тим се смањује количина отпада коју треба депоновати.

Литература: У договору са наставником

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Консултативна настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
50

Додатни услови оцењивања: