Српски | English

Subject professor
Term consultation:

tuesday 10-13

Cabinet:3
E-mail: dusica.vucinic@rgf.bg.ac.rs

Прерада вода II

Course Description

Study program: Mining Engineering (III semester -DOS)

Name of subject: Прерада вода II

Instructors: Dr Dušica Vučinić

Status: Optional

ECTS: 10

Prerequisites: -

Course Objectives: Циљ предмета је да се студент се уз широко теоријско и практично знање о примарној, секундарној и терцијарној преради вода (стандардни и одређени специфични поступци за прераду вода) упозна детаљније са линијама за: прераду воде за пиће, индустријску употребу, пречишћавање одређених индустријских отпадних вода, као и комуналних отпадних вода и муља.

Learning Outcomes: Усавршавање и стицање нових теоријских и практичних знања за рад у области прераде вода и инжењерства заштите животне средине (у области заштите животне средине, давања технолошких решења за прераду вода за пиће, индустријску употребу и пречишћавање индустријских отпадних вода, пројектовања линија за прераду вода) као и конкретно решавање проблема прераде вода везаних за тему докторске дисертације из области рударског инжењерства.

Content:

Физичкохемијски и микробиолошки параметри квалитета природних и отпадних вода. Специфични параметри квалитета природних и отпадних вода. Самопречишћавање водопријемника. Прорачун потребног степена пречишћавања отпадних вода. Примарна, секундарна и терцијарна прерада вода (стандардни и одређени специфични поступци за прераду воде за пиће, индустријску употребу и пречишћавање отпадних вода). I семинар: Одређена метода прераде воде са примерима примене. Линије за: 1) прераду воде пиће; 2) прераду воде за индустријску употребу; 3) пречишћавање отпадних вода припреме угља; 3) пречишћавање отпадних вода припреме Pb-Zn руде; 4) прераду киселих рудничких вода; 5) прераду отпадних вода металургије; 6) прераду одређених индустријских отпадних вода; 7) прераду комуналних отпадних вода. Прерада муља. II семинар: Пројектованје линије за прераду одређене индустријске отпадне воде (или воде за пиће или индустријску употребу).

Suggested Reading List

 1. Дегрéмонт, Техника пречишћавања вода, Грађ. књига, Бгд., 1996.
 2. Д.Љубисављевић, А. Ђукић, Б.Бабић, Пречишћавање отпадних вода, ГФ. Бгд., 2005.
 3. В.Рекалић, Анализа загађивача ваздуха и воде, ТМФ, Бгд., 1989.
 4. Р.Нинковић, Л. Кнежић, Љ.Костић-Гвозденовић, Н.Благојевић, В.Павићевић, Неорганска хемијска технологија, Практикум, ТМФ, Бгд., 2005.
 5. Л. Кнежић, Ј.Барас, Н.Благојевић, М.Митровић, Обрада отпадних вода, I део, Механички и физичко-хемијски поступци, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд., 1980.
 6. Ј.Барас, И. Брковић-Поповић, Л. Кнежић, М. Поповић, Н. Благојевић, Обрада отпадних вода, II део, Биолошка обрада, Савез хемичара и технолога Србије, Бгд. 1979.
 7. G.Tchobanoglous, F.L. Burton (ed.), H.D. Sten-sel, Wastewater Engineering: Treatment and Reuse, McGraw-Hill Science/ Engin-eering/Math; 4th ed., 2002.
 8. J.M. Montgomery,Water Treatment Principles and Design, John Wiley&Sons,1985.
 9. Н. Крешић, С. Вујасиновић, И. Матић, Ремедијација подземних вода и геосредине, РГФ, Београд,, 2006.
 10. С. Гаћеша, М. Клашња, Технологија воде и отпадних вода, ЈУП, Бгд., 1994.
 11. C. Binnie, M. Kimber, George Smethurst, Basic Water Treatment, Oxford, UK, 2005.
 12. Coagulation and Flocculation (Surfactant Science Series), Taylor & Francis Ltd, Oxford.

Fund Hours:

Lectures Exercises Other forms of teaching Study research
4 0 0 6

Conduct of the Course: предавања, студ. истражив. рад, семинари, онсултације

AssessmentОцена знања:

Final Exam ECTS
Classwork Assessment ECTS

Additional Assessment Criteria