Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из стимулације производних система

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из стимулације производних система

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је проширивање стечених сазнајња са основних и дипломских академских студија кроз одабрана поглавља из стимулације производних система и реализација истраживања која су предвиђена докторском дисертацијом. Предмет обухвата најновије стимулативне методе које се данас примењу код нас и у свету. Детаљно се упознаје са одабраним поглављима из стимулације производње нафтних и гасних бушотина. Да би се могла стимулисати односно повећати производња бушотине прво се мора дефинисати узрок смањења производње. Из тог разлога се даје преглед и класификација оштећења прибушотинске зоне, као и методе за дефинисање узорка и степена оштећења прибушотинске зоне. Разматрају се киселинска обрада, хидрауличко фрактурирање и фрактурирање киселином. Посебно детаљно је обухваћено пројектовање ових операција и прећење извођења које је веома важно са практичног аспекта у циљу дефинисања степена успешности саме операције. Такође, пажња је посвећена и економичности ових опреција као кључног елемента за доношење одлуке о њховој применљивости.

Исход предмета: Да развије код студента способност самосталног научно-истраживачког рада, способност критичке анализе и процене резултата.

Садржај предмета:

Студент у зависности од области из које ради докторску дисертацију може изабрати одређена поглавља како би се што боље усмерио у жељеном правцу истраживања. Одабрана поглавља: Стимулација нафтних и гасних бушотина, Преглед и класификација оштећења прибушотинске зоне, Методе стимулације производње нафнтих и гасних бушотина, Киселинске обраде, Фрактурирање, Киселинско фрактурирање, Остале методе стимулације

Литература: Мишо Солеша, Стеван Малогајски: РЕМОНТНИ И СТИМУЛАТИВНИ РАДОВИ У НАФТНИМ И ГАСНИМ БУШОТИНАМА, Монографија, ДИТ Нови Сад, 2002, 392 стране, ИСБН 86-7352-122-X

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Поwер поинт презентација, консултације, практичан рад, семинарски радови

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
60

Додатни услови оцењивања: