Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:145
E-mail: rade.tokalic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из израде подземних просторија

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из израде подземних просторија

Предавачи: проф. др Раде Токалић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Продубљивање већ стечених, како теоријских тако и практичних знања из проблематике израде подземних просторија, везано за израду завршног докторског рада.

Исход предмета: Теоријско и практично оспособљавање кандидата за самостално решавање најсложенијих задатака из проблематике подземне градње.

Садржај предмета:


Садржај курса дефинише ментор за сваког кандидата посебно, у зависности од теме докторске дисертације из следећих дисциплина:
 • Бушачко-минерски радови,
 • Подграђивање,
 • Технологија израде подземних просторија,
 • организација и економика подземне градње,
 • Специјални поступци подземне градње.
 • Литература:

  1. Антуновић Коблишка М., (197): Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд,
  2. Јовановић П., (1990): Израда јамских просторија, РГФ Београд,
  3. Јовановић П., (1995): Пројектовање и прорачун хоризонталних подземних просторија, РГФ Београд,
  4. Јовановић П., Зековић М., и други (1990): Рударски подградни материјали, РГФ Београд,
  5. Јовановић П., Зековић М., и други (1990): Разарање стена и руда експлозивом, РГФ Београд,
  6. Остала литература по потреби.

  Фонд часова:

  Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
  4 0 0 6

  Метода извођења наставе: предавања + вежбе

  Оцена знања:

  Завршни испит Поена
  Предиспитне обавезе Поена

  Додатни услови оцењивања: колоквијум (маx. 30 бод.)+домаћи задаци (маx. 30 бод.)+усмени део испита (40 бод.)