Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 10-12

Кабинет:90
E-mail: predrag.lazic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски принципи флотацијске концентрације

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Теоријски принципи флотацијске концентрације

Предавачи: проф. др Предраг Лазић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: дипломирани инжењер-мастер

Циљ предмета: оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки раду области примене флотацијске концентрације.

Исход предмета: Стварање експерата који ће квалификовано моћи да учествују или воде научна истраживања, трансфер научних достигнућа у праксу флотацијске концентрације примарних или секундарних сировина, учествује или води стратећка истраживања комплексне валоризације минералних и секундарних сировина, да помогне при конструисању уређаја за флотацијску концентрацију

Садржај предмета:

Феномени на границама фаза: површинска енергија и поларност фаза. Граница фаза: чврсто-течно ( дисоцијација, хидратација, хидролиза, растварање, адсорпција, образовање двојног електричног слоја, образовање површинских једињења, хетерогена хемијска реакција); чврсто - гасовито (оксидација); течно - гасовито (површински напон) и чврсто - течно - гасовито. Нови флотацијски реагенси. Синтеза флотацијских реагенаса Механизми деловања флотацијских колектора Изучавање састава адсорбованих слојева. Флотацијска пена. Минерализација ваздушних мехурића, вероватноћа судара и пријањања минерала уз мехурић.Кинетика флотирања, кинетика адсорпције, кинетика пријањања минералних зрна уз ваздушне мехуриће, кинетика левитације.

Литература: `Теоријски основи припреме минералних сировина-флотацијска концентрација, Н. Ћалић, 1990. Бгд; ф; СМЕ SME Mineral Processing, Handbook, Editor N.L. WEIS, 1985, Volume 1, part 5.;А.А.Абрамов Переработка, обогашћеније и комлексноје исползование твердих полезних ископаемих, МГГУ, Москва, 2001., Теоријски аспекти флотирања, едитори: Н. Ћалић, С. Милошевић 1997. Бгд.Радови и књиге из области флотацијске концентрације

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: консултације, експериментални и домаћи рад,

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: семинарски рад и усмени испит