Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:6
E-mail: milena.kostovic@rgf.bg.ac.rs

Теоријски принципи гравитацијске концентрације

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (IV семестар -DOS)

Назив предмета: Теоријски принципи гравитацијске концентрације

Предавачи: проф. др Милена Костовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: дипломирани инжењер-мастер

Циљ предмета: оспособљавање студената за самостални научно-истраживачки раду области гравитацијске концентрације примарних или секундарних сировина или наставак усавршавања у овој области.

Исход предмета: Стварање експерата који ће квалификовано моћи да учествују или воде научна истраживања, трансфер научних достигнућа у праксу гравитацијске концентрације примарних или секундарних сировина, учествује или води стратешка истраживања комплексне валоризације минералних и секундарних сировина, да помогне при конструисању уређаја за флотацијску концентрацију

Садржај предмета:

Фракциони састав сировине по густини, крупноћи и облику.Критеријуми концентрације. Примена статистичких метода анализе и прогнозе могућности гравитацијске концентрације,Критеријуми за одвајање минерала гравитацијским поступком. Енергетска хипотеза раслојавања зрна по густини концентрација крупних и ситних класа. Кретање тела у флуиду: слободно падање; коначна брзина падања зрна у флуиду; кретање зрна у условима ометаног падања; утицај тиксотропије на кретање зрна. Кретање тела у центрифугалном пољу.Теорије о стратификацији зрна у дубокој води: статистичка, динамичка, кинетичка; фазе кретања зрна у дубокој води; диференцијално убрзање код слободног падања и ометано падање у дубокој води - математичке формулације; постизање минималног нивоа потенцијалне енергије. Теорија о раздвајању зрна при ламинарном протицању воде низ косу раван; кретање зрна низ косу раван у танком слоју воде и анализа сила; једначина кретања зрна низ косу раван у танком слоју водене струје; критични нагиб косе равни.Кретање зрна у суспензији Густина суспензије - прорачун густине, гранична вредност густине и привидна густина суспензије; вискозитет, стабилност и чистоћа суспензије, отпорност на хемијску и физичку деградацију.Математичка интерпретација крива густине; приказивање резултата концентрације по методи Хеиденреицх, ПИЦ, Паул и Кухн, Церцхар, Сцхаефер, Тихонова. Недостаци, предности и нове могућности појединих метода

Литература: Teorijski osnovi pripreme mineralnih sirovina-flotacijska koncentracija, N. Ćalić, 1990. Bgd; f; SME Mineral Processing, Handbook, Editor N.L. WEIS, 1985, Volume 1, part 5.;A.A.Abramov Pererabotka, obogašćenije i komleksnoje ispolzovanie tverdih poleznih iskopaemih, MGGU, Moskva, 2001., Radovi i knjige iz oblasti gravitacijske koncentracije

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: : консултације, експериментални и домаћи рад,

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: семинарски рад и усмени испит