Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:48
E-mail: milos.tanasijevic@rgf.bg.ac.rs

Сигурност функционисања рударских машина

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Сигурност функционисања рударских машина

Предавачи: проф. др Милош Танасијевић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Положен један од предмета: Одржавање рударских машина, Поузданост рударских машина

Циљ предмета: Циљ предмета представља упознавање студената са концептом стандарда серије IEC-300 и могућностима апликације реалних проблема евалуације употребног квалитета рударских машина на бази перформансе сигурности функционисања.

Исход предмета: Стицање активног знање у смислу управљања употребним квалитетом рударских и расположивошћу рударских машина.

Садржај предмета:

Сигурност функционисања представља најкомплекснију и једну од најважнијих карактеристика многих производа, па и рударских машина и опреме. Обезбеђење сигурности функционисања обухвата поузданост и погодност одржавања као и подршку одржавању коју обезбеђује купац (и/или испоручилац). Одговорности за обезбеђење сигурности функционисања сносе и испоручилац и купац.Сигурност функционисања је појам који се користи да опише расположивост и факторе који на њу утичу, и дефинисана је стандардом ЈУС и ISO. Од нивоа успешности реализације ових перформанси у многоме зависи ``квалитет у употреби``, али и укупни трошкови животног циклуса машине. Студенти докторских студија у оквиру овога курса посебно изучавају: карактеристике животног века и животног циклуса рударских машина и опреме, концепцију развоја и конструисања машина, посебно њихову повезаност са фазом експлоатације и одржавања, стандарде серије IEC-300, захтеве и примену захтева за обезбеђивање сигурности функционисања, методологије за анализу и евалуацију парцијалних показатеља сигурности функционисања, методологију одржавања према поузданости.

Литература:

  1. Јовичић, С., Тодоровић, Ј., Сигурност функционисања, ДСКС, Београд 1996.
  2. Тома Танасковић, Одржавање рудраских машина, РГФ, Београд, 1998. Стандарди IEC 300
  3. Strandberg, K.: IEC 300 “Dependabilility” complement to ISO 900, 1992.
  4. Јовичић, С., Стандардизација у области поузданости и погодности одржавања техничких система, ВТИ НТИ бр.3, 1990.
  5. Јовичић, С., Обезбеђење погодности одржавања, ВТИ НТИ бр.3, 1990.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања, консултације са кандидатом

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
50

Додатни услови оцењивања: