Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте

Предавачи: проф. др Душан Даниловић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је проширивање стечених сазнајња са основних и дипломских академских студија кроз одабрана поглавља из припреме и транспорта нафте и гаса и реализација истраживања која су предвиђена докторском дисертацијом. Сабирање и припрема нафте, гаса и лежишних вода представља веома значајан део процеса производње нафте и гаса. Систем сабирања и припреме лежишних флуида обезбеђује производњу ових флуида, уз респектовање критеријума оптималности, и припрему флуида у циљу испуњења техно-економских захтева за даљи транспорт нафте и гаса односно испуњења техно-економских и еколошких захтева за одлагање вода. Примењена техно-економска решења у систему сабирања и припреме лежишних флуида имају директан утицај на техничку и економску ефикасност не само процеса сабирања и припреме флуида већ и на процес производње ових флуида. Транспорт нафте и гаса чини значајан део укупног процеса производње нафте и гаса. Да би се могао одвијати процес производње нафте и гаса неопходно је омогућити да се транспорт несметано одвија од бушотина до сабирних станица, као и од сабирних станица до рафинерија односно потрошача. Због тога се студенти упознају са врстама и карактеристикама струјања флуида. Како у нашој земљи 70% нафти припада типу парафинских нафти, а 30% високо парафинској са израженим проблемима у току процеса производње детаљно се проучавају карактеристике протока и начини транспорта високо-парафинских нафти.Избор оптималних параметара цевовода као што су траса, пречник, квалитет материјала и класа притиска се датаљно анализирају. Такође се разматрају инвестициона улагања у нафтоводе и гасоводе, као и експлоатацини трошкови. Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања практично примењују.

Исход предмета: Да развије код студента способност самосталног научно-истраживачког рада, способност критичке анализе и процене резултата.

Садржај предмета:

Студент у зависности од области из које ради докторску дисертацију може изабрати одређена поглавља како би се што боље усмерио у жељеном правцу истраживања. Одабрана поглавља: Сепарација гаса из нафте, Сепаратори, Уређаји за издвајање воде из нафте, Припрема лежишних вода за одлагање, Системи сабирања, припреме и отпреме нафте и гаса, Припрема природног гаса, Проток нафте и гаса кроз цевоводе, Неизотермни проток нафте, Проток гаса, Двофазни проток, Парафинске нафте, Пумпе и компресори, Цеви, Избор оптималних параметара цевовода, Одржавање цевовода

Литература:
Б. Прстојевић, Припрема нафте, гаса и лежишних вода, РГФ, 1996.
Б. Прстојевић, Цевоводни транспорт нафте и гаса, РГФ, 1998.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Power point презентација, консултације, практичан рад, семинарски радови

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
60

Додатни услови оцењивања: