Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из експлоатације нафтних и гаснх лежишта

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из експлоатације нафтних и гаснх лежишта

Предавачи: проф. др Душан Даниловић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Циљ предмета је проширивање стечених сазнања са основних и дипломских академских студија кроз одабрана поглавља и реализација истраживања која су предвиђена докторском дисертацијом. Предмет обухвата најновије методе за пројектовање механичких метода експлоатације данас у свету и код нас. Студенти се упознају са свим детаљима пројектовања и избора опреме. Посебна пажња је посвећена систем анализи и оптимизацији процеса рада наведених механичких метода што је од посебне важности са аспекта економичности рада и енергетске ефикасности. Такође, студенти се упознају и са детаљима сложених производних система, стандардним и хоризонталним бушотинама. Посебна пажња је посвећена мултилатералним бушотинама и њиховој примени.

Исход предмета: Да развије код студента способност самосталног научно-истраживачког рада, способност критичке анализе и процене резултата.

Садржај предмета:

Студент у зависности од области из које ради докторску дисертацију може изабрати одређена поглавља како би се што боље усмерио у жељеном правцу истраживања. Одабрана поглавља која су на располагању:
 1. Сложени производни ситеми.
 2. Карактеристика утока нафте и гаса у вертикалну, косу и хоризонталну бушотину.
 3. Упоредна анализа производње нафте из вертикалне косе и хоризонталне бушотине.
 4. Мултилатералне бушотине и њихове карактеристике.
 5. Динамика протока флуида кроз бушотину.
 6. Регулација и контрола рада еруптивних нафтних и гасних бушотина.
 7. Систем анализа рада еруптивних нафтних и гасних бушотина.
 8. Систем анализа мреже бушотина (интегрални модел поља)
 9. Методе експлоатације нафте и гаса
 10. Карактеристике механичких метода експлоатације
 11. Технологија експлоатације гаслифтом (континуални, повремени, клипни)
 12. Технологија експлоатације дубинским пумпањем

Литература:
Мишо Солеша, Душан Даниловић, Буза Зсолт: СИСТЕМ АНАЛИЗА ПРОИЗВОДЊЕ НАФТЕ И ГАСА ЕРУПТИВНОМ МЕТОДОМ, Монографија, ДИТ Нови Сад -Рударско геолошки факултет, 1999, 524 стране
Даниловић Д., Механичке методе експлоатације нафте и гаса, 255 страна, РГФ, 2003.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Power point презентација, консултације, практичан рад, семинарски радови

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
60

Додатни услови оцењивања: