Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14.30

Кабинет:52
E-mail: dejan.ivezic@rgf.bg.ac.rs

Мултиваријабилни системи управљања

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (II семестар -DOS)

Назив предмета: Мултиваријабилни системи управљања

Предавачи: проф. др Дејан Ивезић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Положен један од предмета: Аутоматизација и управљање процесима, Принципи аутоматизације и управљања процесима, Аутоматизација

Циљ предмета: Упознавање студената са основним концептима мултиваријабилних система. Усвајање метода линеарне мултиваријабилне анализе и пројектовања система управљања.

Исход предмета: Оспособљавање студената за проучавање мултиваријабилних система и пројектовање адекватних система управљања у затвореној спрези.

Садржај предмета:

Анализа и пројектовање моноваријабилних система управљaња. Полови, нуле и стабилност мултиваријабилних система у повратној спрези. Интерна стабилност. Генерализовани Nyquist-ов и инверзни Nyquist-ов критеријум. Nyquist-ова анализа. Генерализована стабилност. Перформансе мултиваријабилних система управљaња. Робусност мултиваријабилних система управљaња. Мултиваријабилно пројектовање. Анализа пројектованог управљања. Пројектовање управљачке структуре. Нека практична разматрања. Примери пројектовања.

Литература:

  1. J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
  2. Morari M., Zafiriou E. Robust Process Control, Englewood Cliffs/Prentice Hall, New York, 1989.
  3. K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice- Hall, New Jersey, 1996.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања, консултације са кандидатом

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
50

Додатни услови оцењивања: