Српски | English

Хемија у рударству

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Хемија у рударству

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Завршен X семестар

Циљ предмета: Упознавање студената са конкретном применом хемије у рударству и коришћењем резултата примене хемије у рударству.

Исход предмета: Коришћење знања стеченог у оквиру изучавања овог предмета при изради докторског рада студената.

Садржај предмета:


 1. Хемијски састав минералних сировина. Изучавање квалитативног хемијског састава и начина исказивања квантитативног хемијског састава угљева, нафте, природног гаса и др. минералних сировина (елементарни састав и минералошки састав). Класичне хемијске и инструменталне методе које се користе за одређивање хемијског састава минералних сировина.
 2. Загађивачи животне средине који настају при експлоатацији и коришћењу минералних сировина. Супстанце које представљају загађиваче ваздуха, воде и замљишта, а које настају при експлоатацији и употреби минералних сировина (гасови настали при употрби експлозива при минирању у рудницима, димни гасови настали при сагоревању фосилних горива-угљева, нафте и природног гаса, пепо и шљака, који настају у термоелектранама и др.). Методе анализе загађивача животне средине и начини исказивања квантитативног састава загађивача ваздуха, воде и земљишта.
 3. Хемијско-технолошке методе заштите животне средине. Изучавање хемијско-технолошких метода помоћу којих се смањује штетно дејство загађивача на ваздух, воду и земљиште (поступак одсумпоравања димних гасова у термоелектранама, стабилизација/солидификација пепела и шљеке и др. методе)

Литература:

 1. С. Нешић, С. Маринковић, А. Костић-Пулек, Општа и неорганска хемија, РГФ, Београд, 2001,
 2. D. McQuarrie, P. Rock, DescriptineChemistry, W. H. Freeman and Company,New York,1985,
 3. S. Manahan, Envinronmental Chemistry, CRC Press, 2005,
 4. Ј. Мишовић, Т. Аст, Инструменталне методе хемијске анализе, ТМФ, 1978,
 5. К. Пискатова, К. Браскхов, Аналитицхескаyа кхимиyа, Москва, В. Сх., 1979,
 6. В. Посyпаико,И.Пyатницкии, Аналитицхескаyа кхимиyа и техницхескии анализ, Москва,В.Сх.,1979
 7. В.Василев,Аналитицхескаyа кхимиyа-Физико кхемицхеские методy анализа, Москва,В.Сх., 1994
 8. И.Зхирскии,Г.Новиков,Физицхеские методи иследованиyа в неорганицхескои кхимии,В.Сх., 1989,
 9. А. Пилипенко, Аналитицхескаyа кхимиyа, Москва, В. Сх., 1990.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања професора у којима се уопштено разрађује тематика овог предмета. Заједнички рад студената и професора, уз коришћење литературе, на изради студијског истраживачког рада на задате теме које су у вези са будућим докторким радом студената.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: Стденти це добити оцену на основу израде 4 студијска истраживачка рада (од 0 до 25 поена). Укупна оцена ових радова обухватаће: оцену писаног дела рада, оцену излагања рада и оцену одбране рада.