Српски | English

Физички процеси у ниској атмосфери и животна средине

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Физички процеси у ниској атмосфери и животна средине

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: нема

Циљ предмета: Стицање знања из области физике атомских судара и примена тих знања на проучавање процесе који укључују електроне, атоме, јоне и молекуле конституената атмосфере као и честица које проистичу из загађења атмосфере поступцима који се примењују у рударству.

Исход предмета: Познавање физичких механизама промена које настају у загађеној атмосфери, као и функционисање инструмената за детекцију тих промена.

Садржај предмета:

Интеракција електромагнетских поља при сударима: електрон-атом, атом-атом (молекул), јон-атом (молекул) и јон-јон Квантне статистике. Ударни пресеци за рекомбинацију, дисоцијацију, припајање. Неутрална атмосфера. Основни конституенти и њихови висински профили. Дефиниција плазме. Транспортни процеси у плазми. Методе мерења параметара плазме: температуре и концентрације Јонизована околина Земље. Физички принцип и коришћење ласера. Физички принцип и коришћење лидара.

Литература:

  1. Предавања из физике, В. Георгијевић и група аутора, Универзитет у Београду, Технички факултети, 2003.
  2. Савремена истраживања у физици, Институт за физику Београд, Научна књига, 1981.
  3. Др Божидар С. Милић, Основе физике гасне плазме, Научна књига, 1977.
  4. S.N. Ghosh, The Neutral Upper Atmosphere, Springer, 2002.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, показне вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
20
Предиспитне обавезе Поена
60

Додатни услови оцењивања: