Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:215
E-mail: ivan.obradovic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање информационих система

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (II семестар -DOS)

Назив предмета: Пројектовање информационих система

Предавачи: проф. др Иван Обрадовић, проф. др Ранка Станковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Информатика 1

Циљ предмета: Упознавање са савременим теоријским и практичним аспектима пројектовања информационих система

Исход предмета: Студенти ће овладати методама и техникама које ће их оспособити за учешће у пројектовању и увођењу информационих система у савремене пословне системе

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава :
Курс започиње прегледом основних појмова везаних за анализу и моделирање пословних информационих система. Потом се кроз излагање основа пројектовања информационих система студенти упознају са основним елементима концептуалног, логичког и физичког дизајна пословног решења као и логичког и физичког дизајна података. Дају се основне карактеристике објектно-оријентисаних система. Објектно оријентисана анализа и пројектовање се презентирају кроз основне елементе језика UML (дијаграме случајева коришћења, класа, секвенци). Студенти се потом упознају са специфичностима пројектовања ГИС-а и просторних података, као и основама дистрибуираног (Интернет) ГИС-а. Коришћењем CASE алата сви наведени елементи биће практично илустровани кроз вежбе на конкретним примерима информационих система везаних за рударство, геологију, заштиту животне средине и заштиту на раду. Кроз израду пројекта информационог система коришћењем CASE алата студенти ће демонстрирати савладано градиво.

Литература:

  1. Dennis A., Haley Wixom B., Roth R.M., System Analysis and Design, John Wiley and Sons, 2006.
  2. Avison D., Fitzgerald G., Information Systems Development: Methodologies, Techniques, and Tools, Mc-Graw-Hill, 2003.
  3. Mилићев Д., Oбјективно оријентисано моделовање на језику УМЛ, Микро кнјига, 2001.
  4. Booch R., Rumbaugh J., Jacobson I., UML vodič za korisnike, CET Computer Equipment and Trade, 2000.
  5. Open Geospatial Consortium, http://www.opengeospatial.org
  6. Esri training and education http://training.esri.com/gateway/index.cfm

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
15
10
45

Додатни услови оцењивања: