Српски | English

Методе оптимизације

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (II семестар -DOS)

Назив предмета: Методе оптимизације

Предавачи:

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Екстремални проблеми су присутни у свим сферама људског живота и као такви имају изузетан значај. Циљ овог предмета је упознавање инжињера са основним техникама и методама оптимизације у циљу њиховог оспособљавања за решавање разних конкретних екстремалних проблема са којима се сусрећу у пракси.

Исход предмета:

Садржај предмета:

Неки примери проблема линеарног програмирања. Општи проблем линеарног програмирања: формулација проблема и решавање. Дуални проблем. Специјални проблеми линеарног програмирања: транспортни проблем, проблем целобројног програмирања. Проблем нелинеарног програмирања: економска и геометријска интерпретација, решавање Лагранжовом методом. Проблем конвексног програмирања: формулација и решавање. Проблем динамичког програмирања: формулација и решавање. Теорија редова чекања. Симулације.

Литература:

  1. Metodi reshenjija ekstremaljnjih zadach, F.P. Vasiljev, Moskva, 1981.
  2. Metodi optimizaciji, F.P. Vasiljev, Moskva, 2002.
  3. Operaciona istraživanja, S Krčevinac, M. Cangalović, V. Kovačević Vujčić, M. Martić, M. Vujošević, Beograd, FON, 2004.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања и менторски рад са кандидатима. Самостални рад кандидата.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
2x25

Додатни услови оцењивања: