Српски | English

Метод коначних елемената

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (II семестар -DOS)

Назив предмета: Метод коначних елемената

Предавачи:

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Механика I

Циљ предмета: Увођење у једну нумеричку методу

Исход предмета: Примена методе коначних елемената у области простирања топлоте и линеарне еластичности.

Садржај предмета:

  • Основни концепти МКЕ
  • Матрица крутости за пругу и за греду
  • Интерполационе функције
  • Примена у областима простирања топлоте и механици чврстог тела
  • Нестационарно провођење топлоте за 1-Д задатке

Литература:

  1. Hutton, D.V., Fundamentals of Finite Elements Analysis, McGraw-Hill, New York, 2004
  2. Liu, G.R. and Quek, S.S., The Finite Element Method. A practical course, 1st ed., Butterworth-Heinemann, Singapore, 2003

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Менторски

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
70

Додатни услови оцењивања: