Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 10-12

Кабинет:19
E-mail: nebojsa.gojkovic@rgf.bg.ac.rs

Критеријуми лома и класификације стенског материјала

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (II семестар -DOS)

Назив предмета: Критеријуми лома и класификације стенског материјала

Предавачи: проф. др Небојша Гојковић, проф. др Владимир Чебашек

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Овај предмет подразумева познавање Механике I и II, Механике стена и тла, Механике континуума, Напонског стања у стенском масиву.

Циљ предмета: Упознавање студената рударства са основним критеријумима лома који се примењују у механици стена, основама за класификовање стенског масива, неопходним улазним параметрима за њихову примену, најважнијим класификационим системима.

Исход предмета: Упознавање са проблематиком одређивања основних својстава стенског материјала као полазних основа за одређивање критеријума лома, основне критеријуме лома и могућности њихове примене у свим областима рударства. Основа за разумевање проблематике примене система за класификацију стенске масе, неопходних улазних параметара за њихову примену, као и предности и мана појединих класификационих система.

Садржај предмета:

Слушаоци ће се упознати са применом критеријума лома у механици стена и тла која данас представља научну основу за пројектовање објеката у рударству. Проучиће се физичко-механичка својства и деформабилност стена и тла, битне за дефинисање одговарајућих параметара појединих критеријума лома. Упознаће се са значајем и начином проучавања напонског стања и његовог утицаја на избор и одређивање основних параметара појединих критеријума лома. Упознаће се са применом класификације стенске масе у примењеној механици стена и тла као основе за пројектовање и извођење у експлоатацију лежишта минералних сировина.

Литература:

  1. Ј. Радојевић: "Механика стена", Рударско-геолошки факултет, Београд 1989
  2. E. Hoek “Practical Rock Engineering (2000 ed.)”,
  3. http://www.rocscience.com/hoek/PracticalRockEngineering.asp
  4. Z.T. Bieniawski: “Rock Mechanics Design i Mining and Tunneling”, A.A. Balkema, Rotterdam, 1984.
  5. Р. Обрадовић, Н. Најдановић,: "Механика тла у инжењерској пракси", Рударски институт, Београд 1999.
  6. М.Максимовић: "Механика тла", Грађевинска књига а.д., Београд 2005.
  7. Н. Гојковић, Р. Обрадовић, В Чебашек: “Стабилност косина површинских копова”,
  8. Рударско-геолошки факултет, Београд 2004.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Консултације, студијски истраживачки рад, семинари, презентације и др.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
40
Предиспитне обавезе Поена
30

Додатни услови оцењивања: