Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 12-13

Кабинет:215
E-mail: ivan.obradovic@rgf.bg.ac.rs

Интелигентни системи за подршку одлучивању

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Интелигентни системи за подршку одлучивању

Предавачи: проф. др Иван Обрадовић, проф. др Ранка Станковић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Информатика I

Циљ предмета: Упознавање са савременим теоријским и практичним аспектима интелигентних система за подршку одлучивању

Исход предмета: Студенти ће овладати методама и техникама вештачке интелигенције које ће их оспособити за коришћење интелигентних система за подршку одлучивању

Садржај предмета:

Основна својства интелигентних система и нивои расуђивања. Предстаљање знања и технике закључивања и претраживања. Закључивање у присуству неизвесности засновано на фази скуповима. Експертни системи: засновани на правилима и засновани на оквирима. Системи за расуђивање на основу случајева. Инжењерство знања: прикупљање, пројектовање, тестирање, документовање и одржавање. Типови, елементи и основни механизам неуронских мрежа, ативационе функције и обучавање. Елементи и основни кораци генетских алгоритама. Хибридни интелигентни системи, начини спрезања интелигентних метода. Откривање знања (data Mining): анализа података и откривање структурианих образаца (patterns), пречишћавање и сортирање великих количина података, екстраховање информација и знања, примена статистичких метода. Софтверски, кооперативни и интернет интелигентни агенти.

Литература:
Davis L. (ed.), Handbook of Genetic Algorithms, Van Nostrand Reinhold, 1991.
Durkin J., Expert Systems, Design and Development, Macmillan Publishing Company, New York, 1994.
Goonatilake S. and Khebbal S., Intelligent Hybrid Systems, John Wiley and Sons, 1995.
Субашић П., Фази логика и неуронске мреже, Техничка књига, 1997.
Wasserman P.D., Neural Computing, Theory and Practice, Van Nostrand Reinhold, 1989.
Watson I. and Marir F., "Case-based reasoning: A review", The Knowledge Engineering Review, Vol. 9:4, 1994, 327-354.
Девеџић В., Интелигентни информациони системи, ДИГИТ/ФОН, Београд 2000.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
15
10
45

Додатни услови оцењивања: