Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:248
E-mail: vesna.damnjanovic@rgf.bg.ac.rs

Извори и детекција електромагнетског зрачења

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Извори и детекција електромагнетског зрачења

Предавачи: проф. др Весна Дамњановић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: нема

Циљ предмета: Знање стечено током основних студија у области електромагнетских таласа овим предметом ће бити обновљено на вишем нивоу и проширено основама нуклеарне физике, са нагласком на јонизујућем електромагнетском и честичном зрачењу.

Исход предмета: Довољно висок ниво знања инжењера рударства о: а) мерним техникама које користе електромагнетско зрачење и б) природи, методама детекције и заштите од јонизујућег зрачења, како би ова знања применили у рударској пракси, а у складу са стандардима струке и прописима о заштити на раду.

Садржај предмета:

 1. Електромагнетско окружење. Спектар електромагнетских таласа.
  Електрична, оптичка и јонизујућа зрачења
  Рентгенско, (Х) зрачење. Спектар Х-зрачења (континуални и карактеристични)
  Интензитет и апсорпција Х-зрачења. Брагова дифракција и испитивања материјала
 2. Зрачење атомског језгра Енергија везе и нуклеарна сила. Енергијска стања језгра
  Радиоактивност и закон радиоактивног распада. Активност.
  Алфа распад, бета распад и гама зрачење. Серије радиоактивног распада
  Датирање путем радиоизотопа (C-14, K-40, Rb-87…)
  Добијање нуклеарне енергије фисијом. Нуклеарно гориво, реактори и електране
  Детекција и јединице за мерење интензитета јонизујућег зрачења.
  Уклањање радиоактивног отпада. Дозиметрија и заштита од јонизујућег зрачења.

Литература:

 1. Сурутка Ј., Електромагнетика, Грађевинска књига. Београд, 1975
 2. J. D. Jackson, Clasical Electrodinamics, John Wiley&Sons, New York, 1967
 3. И.Аничин: Нуклеарна физика I", Скрипта, Београд 1996
 4. М.Младеновић: "Увод у нуклеарну физику", ИБК Винча, Београд 1965

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, показне вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
20
Предиспитне обавезе Поена
60

Додатни услови оцењивања: