Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:149
E-mail: suzana.lutovac@rgf.bg.ac.rs

Савремени материјали

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Савремени материјали

Предавачи: доц. др Сузана Лутовац

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: -

Циљ предмета: Упознавање са карактеристичним својствима савремених материјала: керамике, полимера и композита. Стечена знања обезбеђују познавање својстава материјала у току процеса њиховог добијања, оптималан избор материјала за одређену примену, као и предвиђање понашања материјала у различитим условима експлоатације. Даљи правци на освајању нових материјала и побољшању особина постојећих.

Исход предмета: Основни циљ курса је да се студенти упознају са начином добијања појединих материјала, њиховим особинама, као и подручјима примене у рударству. Избор материјала за поједине конструкционе елементе зависи од физичко-механичких карактеристика, могућности обраде, заштите од корозионих утицаја и др. Услед недовољног познавања материјала у пракси врло често долази до нерационалне употребе, кварова и ломова.

Садржај предмета:

У оквиру овог курса изучавају се фундаментална и примењена знања у развоју, производњи, модификовању и примени савремених материјала (керамике, полимера, композита и др.) у разним областима технологија. Од изузетне важности за праксу је познавање механичког понашања керамике, полимера и композита са гледишта везе између напона и деформације, еластичности, микропластичности, лома и високоеластичности.

Литература:

  1. Trifunović P., Zeković M.,Đukanović N., 1999: Rudarski materijali, RGF Beograd.
  2. English L.K., 1987.: Composites Update, Materials Engineering.
  3. Advanced Composites, Proceedings of the 1985, Advanced Composites Conference, Engineering Societi of Detroit, Detroit.
  4. Stevanović M., 1992.: Vlaknima ojačani kompoziti-pregled stanja, Tehnika 3-4, Savez inženjera i tehničara Jugoslavije, Beograd.
  5. Plavšić B., 1996.: Polimerni materijali-nauka i inženjerstvo, Naučna knjiga, Beograd.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: предавања + вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: колоквијум (маx. 30 бод.)+домаћи задаци (маx. 30 бод.)+усмени део испита (40 бод.)