Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

понедељак 11-12

Кабинет:217
E-mail: nebojsa.vasovic@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из Механике флуида

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из Механике флуида

Предавачи: проф. др Небојша Васовић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: завршене мастер студије

Циљ предмета: Увођење кандидата у одабрана поглавља из механике флуида

Исход предмета: Докторанти ће овладати методима анализе и решавања проблема из области механике флуида

Садржај предмета:

Проток флуида. Вискозан флуид; Навије - Стоксове једначине.Једначина континуитета. Струјно поље. Стабилност тела при пливању.Потенцијално струјање флуида. Струјање реалног флуида.Динамичка сличност струјања флуида. Бернулијев интеграл за стишљив флуид. Кинематичка и динамичка вискозност.Коефицијент и модул стишљивости флуида. Закон количине кретања за флуид. Коши – Лагражев интеграл Ојлерових једначина. Закон момента количине кретања за флуид. Нестишљив флуид у пољу силе теже. Основна једначина статике флуида.Бернулијев интеграл за нестишљив флуид. Пливање; Архимедова сила потиска.Сила притиска флуида на произвољну површ. Теореме Лагранжа и Хелмхолца. Вртложно струјање флуида. Паскалов хидростатички парадокс .Центар притиска нестишљивог флуида. Стишљив флуид у пољу силе теже.

Литература:

  1. П.Цветковић, Механика флуида, Саобраћајни факултет 1990
  2. К. Вороњец, Н. Орадовић, Механика флуида, Грађевинска књига 1965
  3. М.Плавшић, Механика фуида, Научна књига 1976

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавање и семинарски радови

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
Предиспитне обавезе Поена
80

Додатни услови оцењивања: