Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

-

Кабинет:216
E-mail: dragan.stankov@rgf.bg.ac.rs

Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (I семестар -DOS)

Назив предмета: Одабрана поглавља из Вероватноће и Статистике

Предавачи: доц. др Драган Станков, проф. др Александар Ивић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Без услова

Циљ предмета: Упознавање студената са основним модерним техникама Вероватноће и Статистике које су неопходне за сложене инжењерске проблеме који се јављају пред докторандима

Исход предмета: Стицање квалитетног знања из Вероватноће и Статистике.

Садржај предмета:

Основни појмови теорије Вероватноће. Дискретне и непрекидне случајне променљиве, и основне расподеле. Математичко очекивање, моменти, варијанса и коефицијент корелације. Расподела дводимензионалних случајних промељивих. Дискретни и непрекидни ланци Маркова. Фуријеови редови и Фуријеова трансформација. Карактеристичне функције и функције генератрисе момената. Интегралне трансформације. Основне статистичке величине и неке расподеле статистике. Интервали поверења. Тестирање статистичких хипотеза. Анализа варијансе. Корелација и регресија.

Литература: :

  1. Милан Меркле, Вероватноћа и статистика за инжењере и студенте технике, Академска мисао, Београд, 2006.
  2. Биљана Поповић и Мирослав Ристић, Статистика за географе, Ниш, 2006.
  3. Весна Јевремовић, Вероватноћа и Статистика (Математика ИИИ), Грађевински факултети КРУГ, Београд, 1999.
  4. Слободан Вујић и Александар Ивић, Математичке методе у рударству и геологији, РГФ, Универзитет у Београду, 1991.
  5. Sheldon M. Ross, Introduction to Probability and Statistics for Engineers and Scientists, 3rd edition, Elsevier Academic press, 2004.
  6. Милош Миличић, Нада Миличић и Драган Станков, Елементи нумеричке анализе, Рударско-геолошки факултет у Београду, 2003.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: предавања и консултације

Оцена знања:

Завршни испит Поена
100
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: