Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 10-11

Кабинет:169
E-mail: bozo.kolonja@rgf.bg.ac.rs

Геостатистичка процена експлоатационих рудних резерви

О предмету

Студијски програм: Рударско инжењерство (III семестар -DOS)

Назив предмета: Геостатистичка процена експлоатационих рудних резерви

Предавачи: проф. др Божо Колоња

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 10

Услов: Математика I и II, Информатика I

Циљ предмета: Упознавање са основним елементима геостатистике и њене примене у оцени рудних лежишта

Исход предмета: Студенти ће се оспособити да владају основама геостатистичких прорачуна и да као корисници специјализованих софтверских алата учествују у савременом моделирању лежишта

Садржај предмета:

У уводном делу курса се изучавају основе геостатистичког приступа и карактеристике оцене лежишта, као што су скала посматрања, критеријуми за оцену и континуитет, зоне утицаја и други. Потом се излажу једнодимензионални, дводимензионални и тродимензионални вариограми, њихова дескриптивна својства и друге карактеристике. Следи изучавање једнодимензионалних, дводимензионалних и тродимензионалних варијанси и коваријанси. Потом се приступа изучавању опште оцене рудног лежишта, уз процену и визуелизацију у две и три димензије. Дају се оцена варијансе за свеукупну средњу вредност садржаја у три димензије и геометријска грешка, као и фактори који на њу утичу. Излажу се методе добијања оцене лежишта, и коначно, даје се приступ оптималном оцењивању уз криговање и осврт на факторе који утичу на тежинске вредности криговања. Излаже се криговање у пракси и коришћење криговања за верификацију геостатистичких модела. У оквиру пратичне наставе: Упознавање са софтверским алатима за решавање геостатистичких проблема. Презентација примера везаних за основе геостатистичког приступа. Решавање практичних проблема и израда задатака везаних за једнодимензионалне, дводимензионалне и тродимензионалне вариограме. Анализа дескриптивних својстава вариограма, зона утицаја, непрекидности и других својстава вариограма. Решавање практичних проблема и израда задатака везаних за општу оцену рудног лежишта, са акцентом на криговање.

Литература:

  1. Clark I., Practical Geostatistics, Applied Science Publishers, 1979.
  2. Chiles J.P,, Delfiner P., Geostatistics: Modeling Spatial Uncertainty, John Wiley and Sons, 1999.
  3. GS+ Online Manual, http://www.gammadesign.com/GSWinHelp/gswinhelp.htm
  4. Geo-spatial training services, http://www.geospatialtraining.com/
  5. SURPAC Reference Manual, www.surpacminex.org/support/manuals/index.shtml

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6

Метода извођења наставе: Предавања и вежбе у рачунарској лабораторији

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
Предиспитне обавезе Поена
10
10
15
35

Додатни услови оцењивања: