Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

петак 11-13

Кабинет:343
E-mail: dragoslav.rakic@rgf.bg.ac.rs

Механика тла

О предмету

Студијски програм: Геотехника (V семестар -OAS)

Назив предмета: Механика тла

Предавачи: проф. др Драгослав Ракић

Статус предмета: Обавезан

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Нема

Циљ предмета: Упознавање са основним физичко-механичким карактеристикама тла. Коришћење параметара тла у бројним геотехничким анализама интеракције терена и објекта.

Исход предмета: Стицање основних знања из механике тла

Садржај предмета:

Теоријска настава:
1. Увод (историјски развој, задатак и предмет); 2. Методе узимања узорака (опрема, димензије, меродавност, репрезентативност); 3. Структура тла и минерала глина; 4. Фазни састав; 5. Гранулометријски састав –порометријски састав; 6. Консистенција (врста и стања); 7. Карактеристике збијања; 8.Класификација и наименовање тла (USCS, AASHTO); 9. Теренска идентификација тла; 10. Водопропустљивост, вододрживост, капиларност; 11. Напони и деформације и напонско-деформацијске карактеристике-Моров круг; 12. Геостатичко напонско стање (Терцагијев принцип ефективних напона); 13. Експериментално истраживање напонско-деформацијских карактеристика тла; 14. Деформабилне карактеристике тла; 15. Чврстоћа тла.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад:
Демонстративне и самосталне лабораторијске вежбе као и аудио-визуелне презентације. Обухватају израду десет задатака који прате програм предавања, а обухватају три самосталне лабораторијске вежбе.

Литература: Литература:

  1. Максимовић, М., 1995: Механика тла, Гроскњига, стр. 585.
  2. Обрадовић, Р., Најдановић, Н., 1999: Механика тла у инжењерској пракси, Рударски институт Београд, стр. 770.
  3. Чаки, Л., 2007: Збирка задатака из механике тла, РГФ Београд.
  4. Lambe,W., Whitman, R., 1969: Soil mechanics, John Wiley & Sons, pp. 553.
  5. Бројна страна литература и Интернет

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0

Метода извођења наставе: Класична предавања, аудио–визуелна предавања и демонстрације, вежбања, провера знања са три колоквијума

Оцена знања:

Завршни испит Поена
30
35
Предиспитне обавезе Поена
10
10
30
15

Додатни услови оцењивања: писмени испит може се положити преко колоквијума са мин. 3*6=18 поена