Српски | English

Одабрана поглавља операционих истраживања

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Одабрана поглавља операционих истраживања

Предавачи:

Статус предмета:
Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 89

ЕСПБ бодови:
Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 91

Услов: Уписан 10. семестар

Циљ предмета: Унапређење и стицање нових знања из метода операционих истраживања, као темеља у овладавању укупним знањима из предметне области студије.

Исход предмета: Након завршеног курса, студент је стекао нова и проширио раније стечена знања из области операционих истраживања.

Садржај предмета:


Теоријска настава, Практична настава:
Увод; Линеарно програмирање; Нелинеарно програмирање; Целобројно програмирање; Динамичко програмирање; Осамостаљене методе динамичког програмирања; Теорија игара; Мрежно планирање; Поузданост и оптимизација редундансе; Редови чекања; Управљање залихама; Хеуристичке методе; Фази линеарно програмирање; Вишекритеријумска анализа; Локацијско-алокацијски модели; Међусекторски модели; Комбинаторна оптимизација; Остало - према специфичним захтевима магистарских студија кандидата.
Избор: Кандидат у договору са ментором и руководиоцем научне области бира поглавље/а које/а ће слушати.

Литература:

 1. С. Крчевинац и др., (2004), Операциона истраживања, 2004, ФОН Београд;
 2. И. Николић, С. Боровић (1996), Вишекритеријумска оптимизација,1996, Центар војних школа ВЈ;
 3. М. Чупић, В.М. Рао Тумала, (1991), Савремено одлучивање, Научна књига, Београд;
 4. Р. Станојевић, (1998), Међусекторски модели, Економски институт, Београд;
 5. Р. Станојевић, (2001), Оптимизациони макроекономски модели, Веларта, Београд;
 6. Р. Станојевић, (2001), Целобројно линеарно програмирање, Веларта, Београд;
 7. Н. Младеновић, (2004), Континуални локацијски проблеми, Математички институт САНУ, Београд;
 8. Д. Бечејски-Вујаклија, (1997), Управљачке игре у пракси менаџмента, ДОПИС, Београд;
 9. Р. Станојевић, (2004), Динамичко програмирање, Економски институт, Београд;
 10. С. Оприцовић, (1998), Вишекритеријумска оптимизација система у грађевинарству, Грађевински факултет, Београд;
 11. Д. Цветковић и др , (1996), Комбинаторна оптимизација, 1996, ДОПИС, Београд;
 12. Р. Станојевић, (1995), Оптимизација залиха сировина у серијској производњи, Економски институт, Београд;
 13. М. Вујошевић и др., (1996), Методе оптимизације ДОПИС, Београд;
 14. Г. Ћировић, Д. Пламенац, (2005), Груби скупови, ДОПИС, Београд;
 15. Е. Пап, (1999), Фази мере и њихове примене, ПМФ Универзитета у Новом Саду;
 16. Д. Теодоровић, С. Кикучи, (1991), Фази скупови и примене у саобраћају, Саобраћајни факултет Универзитета у Београду;
 17. Издања Друштва операционих истраживања ДОПИС, Београд;
 18. Актуелна литература, према препоруци наставника.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 111

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 112

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 113

Notice: Undefined variable: rezPSPoeni in C:\Web servisi\www\contentPredmet.php on line 114

Метода извођења наставе: Усмено излагање, практична настава, дискусија и самосталан рад кроз израду семинарског рада.

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
10
30

Додатни услови оцењивања: