Српски | English

Мониторинг и управљање минеарлним ресурсима

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Мониторинг и управљање минеарлним ресурсима

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Уписан 9. семестар

Циљ предмета: Упознавање значаја и начина планирања и управљања минералним ресурсима као исцрпивим и необновљивим природним ресурсима.

Исход предмета: Познавање концепције. Вештине планирања и управљања минералним ресурсима.

Садржај предмета:


Теоријска настава
Увод; Минералне сировине као исцрпиви и необновљиви природни ресурси; Неравномерност размештаја лежишта и прераде минералних сировина; Импликације коришћења и међународни маркетинг; Индустријско-геолошка класификација минералних сировина; Повезаност минерално-сировинског комплекса са одређеним привредним гранама; Општи стратегијски значај минералних сировина и утицај на привредни развој земље; Војно-стратегијски значај минералних сировина; Обезбеђеност резервама минералних сировина; Стратешке игре; мултинационалне интеграције и прегруписавања у освајању и експлоатацији минералних сировина у свету; Обезбеђеност Србије основним стратешким и другим минералним сировинама; Планирање и управљање минералним ресурсима земље; ИНТЕРНЕТ; Прогнозе и трендови.
Практична настава
Практична настава према темама.

Литература:

  1. С. Јанковић, Р. Јеленковић, С. Вујић, (2003), Минерални ресурси и прогноза потенцијалности, Академија инжењерских наука Србије;
  2. С. Вујић и др., (2003), Минерално-сировински комплекс Србије и Црне Горе на размеђи два миленијума, Академија инжењерских наука Србије
  3. Актуелна литература, према препоруци наставника.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Усмено излагање, практичне вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
25
25

Додатни услови оцењивања: