Српски | English

Технологија припреме и транспорта нафте и гаса

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Технологија припреме и транспорта нафте и гаса

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: Положени предмети из претходне године

Циљ предмета: Циљ курса у првом делу је детаљније упознавање са технологијом сабирања и припреме нафте, гаса и лежишних вода. У другом делу се проширују стечена сазнања из цевоводног транспорта нафте и гаса.

Исход предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално пројектовати системе сабирањља нафте и гаса, као и цевоводе за транспорт нафте и гаса.

Садржај предмета:

Теоријска настава Дефинисање услова сепарације нафте и гаса. Концепт пројектовања система сабирања нафте и гаса. Детаљно упознавање са избором опреме на сабирним станицама. Предности инедостаци различитих система сабираја нафте и гаса код нас и у свету. Одређивање оптималних параметара цевовода. Дефинисање граничних услова протока парафинских нафти. Пројектовање нафтовода и гасовода.
Практична настава Дефинисање параметара квантитативног прорачуна једностепене и вишестепене сепарације. Одређивање оптималних параметара цевовода. Дефинисање граничних услова протока парафинских нафти.

Литература:

  1. Прстојевић Б., Припрема нафте, гаса и лежишних вода, Рударско геолошки факултет, Београд 1996.
  2. Прстојевић Б., Цевоводни транспорт нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, Београд 1998.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Power point презентација + практичне вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
15
15
20

Додатни услови оцењивања: