Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

среда 13-14

Кабинет:69
E-mail: dusan.danilovic@rgf.bg.ac.rs

Стимулација производних система

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS)

Назив предмета: Стимулација производних система

Предавачи: проф. др Душан Даниловић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Положени предмети из претходне године

Циљ предмета: Циљ курса је детаљније упознавање са стимулисањем производње нафтних и гасних бушотина. Да би се могла стимулисати односно повећати производња бушотине прво се мора дефинисати узрок смањења производње. Из тог разлога се даје преглед и класификација оштећења прибушотинске зоне, као и методе за дефинисање узорка и степена оштећења прибушотинске зоне. Обе методе се детаљно разматрају, код киселинске обраде типови киселина и начин њиховог избора, а код фрактурирања припрема података и избор гравела. Посебно детаљно је обухваћено пројектовање ових операција и прећење извођења које је веома важно са практичног аспекта у циљу дефинисања степена успешности саме операције. Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања практично примењују при пројектовању киселинске обраде и хидаруличког фрактурирања. Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално пројектовати киселинске обраде и хидаруличког фрактурирања, пратити њихов ток извођења и анализирати ефикасност изведене операције.

Исход предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално пројектовати стимулативне методе експлоатације нафте и гаса, као и за дијагностику и решавање производних проблема.

Садржај предмета:

Теоријска настава Увод. Стимулација нафтних и гасних бушотина. Преглед и класификација оштећења прибушотинске зоне. Методе за дефинисање узорка и степена оштећења прибушотинске зоне - дијагноза проблема у раду бушотина. Методе стимулације производње нафнтих и гасних бушотина. Киселинске обраде. Физичке основе киселинских обрада. Киселинска обрада карбоната и пешчара. Пројектовање киселинске обраде. Контрола и праћење тока обраде. Фрактурирање. Хидрауличко фрактурирање. Математички модели процеса фрактурирања. Флуиди за фрактурирање. Пропант. Пројектовање операције фрактурирања. Опрема и извођење. Анализа тока фрактурирања. Предвиђање производње - ипр фрактурираних бушотина. Киселинско фрактурирање. Опрема и извођење. Анализа тока киселинског фрактурирања. Остале методе стимулације. Циклично утискивање ЦО2. Термичке методе стимулације (утискивање топле воде, циклично утискивање водене паре, електрично грејање прибушотинске зоне). Термо-хемијске методе. Магнетне методе. Ремонтни радови. Планирање ремонтних радова. Радни флуид који се користе при извођењу ремонтних радова. Врсте ремонтних радова. Средства за извођење ремонтних радова.
Практична настава Дијагноза проблема у раду конкретних бушотина. Избор адекватне киселине за киселинску обраду. Пројектовање киселинске обраде. Анализа изведене киселинске обраде. Избор пропанта и носећег флуида за хидрауличко фрактурирање. Пројектовање хидрауличког фрактурирања. Анализа изведеног хидрауличког фрактурирања. Пројектовање киселинског фрактурирања. Обилазак ремонтних постројења на терену. Праћење извођења неке од стимулативних метода на терену у зависности која се операције изводе. Одбрана заосталих вежби

Литература:

  1. Мишо Солеша, Стеван Малогајски: Ремонтни и стимулативни радови у нафтним и гасним бушотинама, Монографија, ДИТ Нови Сад, 2002, 392 стране, ИСБН 86-7352-122-X

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе:

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
15
15
20

Додатни услови оцењивања: