Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:60
E-mail: branko.lekovic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање и израда истражних бушотина

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS)

Назив предмета: Пројектовање и израда истражних бушотина

Предавачи: проф. др Бранко Лековић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: : Завршен основни студијски програм

Циљ предмета: Генерални циљ предмета је оспособљавање студената да кроз анализу стања, тј. очекивану проблематику у каналу бушотине могу, у фази пројектовања и израде истражних бушотина, изабрати оптималну конструкцију, као и техничко-технолошка решења из истовремену максималну сигурност, минималну цену коштања и сврсисходност канала бушотине.

Исход предмета: Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити код анализе услова за пројектовање и израду истражних бушотина.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Детаљна анализа и техничко-технолошка оптимизација елемената која обухвата пројектовање израде истражних бушотина, као што су: Анализа геолошко-техничке основе (порних фрактурних притисака формација), Планирање и анализа геометрије канала бушотине, Дубина уградње заштитних цеви, Конструкција бушотине, Избор цементације заштитних цеви, Избор сигурносне опреме на устима бушотине, Избор алата за бушење, Оптимизација параметара бушења и Избор типа бушаћег постројења.

Литература:

  1. Бизјак Р.: »Технологија бушења са пројектовањем«, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2004.
  2. Хрковић К., Бизјак Р.: »Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2002
  3. .
  4. Bourrgoyne A. Jr., Millheim K., Chenevert M., Young F. Jr.: »Applied Drilling Engineering«, Society of Petroleum Engineers, Richardson, TX, 1986.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power point презентација + практичне вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
20
20

Додатни услови оцењивања: