Српски | English

Моделирање разраде гасних и гасокондензатних лежишта

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Моделирање разраде гасних и гасокондензатних лежишта

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: положен испит Разрада нафтних и гасних лежишта I, II и III

Циљ предмета: Оспособљавање студената за анализу резултата хидродинамичких испитивања, теорију и праксу моделирања - пројектовања разраде гасних и гасокондензатних лежишта.

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема из области моделирања примарне, допунске и секундарне разраде гасних и гасокондензатних лежишта, комплексних, фрактурираних и вишеслојних лежишта и техно-економске оптимизације разраде лежишта.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Хидродинамичка испитивања гасних и гасокондезатних лежишта. Анализа карактеристика гасних лежишта са различитим енергетским режимима. Методе моделирања разраде гасних лежишта. Методе моделирања разраде гасокондензатних лежишта. Техно-економска оптимизација разраде гасних и гасокондезатних лежишта.

Литература:

  1. Технологија експлоатације лежишта нафте и гаса, Зоран Ивановић: VII део "Гасна лежишта", Нови Сад 1970.год.
  2. Пројектовање разраде нафтних и плинских лежишта, Велимир Сариђа
  3. L.P.Dake: Fundamentals of Reservoir Engineering, prevod Lj. Parađanin Specijalna poglavlja razrade naftnih ležišta, Novi Sad 1984
  4. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Zagreb, 1986.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
40
Предиспитне обавезе Поена
15
5
40

Додатни услови оцењивања: