Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:60
E-mail: branko.lekovic@rgf.bg.ac.rs

Технологија испирних флуида

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Технологија испирних флуида

Предавачи: проф. др Бранко Лековић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Завршен основни студијски програм

Циљ предмета: Генерални циљ предмета је оспособљавање студената да кроз анализу стања, тј. проблематике у каналу бушотине могу изабрати најбољи тип испирног флуида потребног за постизање пројектоване дубине бушотине или освајање и ремонт бушотине, и то што је могуће брже, и уз најнижу цену.

Исход предмета: Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити код анализе услова за пројектовање и израду испирних флуида.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Детаљна анализа критеријума за избор свих типова и особина испирних флуида (исплаке, цементи, флуиди за испитивање и освајање бушотине итд.) у односу на њихов утицај на стабилност канала бушотине, брзину бушења, мерења у бушотини, затим на освајање бушотина и др. Сви делови производног система који се разматрају као појединачне целине, синтетизовани су поступком систем анализе у циљу одређивања оптималних технолошких параметара испирних флуида.

Литература:

  1. Бизјак Р: »Технологија бушења са пројектовањем«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2004.
  2. Хрковић К., Бизјак Р.: »Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2002.
  3. Bourrgoyne A. Jr., Millheim K., Chenevert M., Young F. Jr.: »Applied Drilling Engineering«, Society of Petroleum Engineers, Richardson, TX, 1986.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power point презентација + практичне вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
20
20

Додатни услови оцењивања: