Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

четвртак 11-12

Кабинет:60
E-mail: branko.lekovic@rgf.bg.ac.rs

Пројектовање и израда диригованих бушотина

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Пројектовање и израда диригованих бушотина

Предавачи: проф. др Бранко Лековић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: Завршен основни студијски програм

Циљ предмета: Генерални циљ предмета је оспособљавање студената да кроз анализу стања, тј. очекивану проблематику у каналу бушотине могу, у фази пројектовања и израде диригованих бушотина, изабрати оптималну трајекторију и техничко-технолошка решења из истовремену максималну сигурност, минималну цену коштања и сврсисходност

Исход предмета: Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити код анализе услова за пројектовање и израду диригованих бушотина.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Одабрана поглавља оптимализације елемента које обухвата пројектовање израде диригованих бушотина (косо-усмерених и хоризонталних бушотина), као што су: Планирање и анализа типа трајекторије диригованих бушотина Дубина уградње заштитних цеви, Конструкција бушотине, Избор цементације заштитних цеви, Избор сигурносне опреме на устима бушотине, Избор алата за бушење, Оптимализација параметара бушења и Избор типа бушаћег постројења.

Литература:

  1. Др Ренато Бизјак:“ Технологија Бушења са пројектовањем”; Факултетски уџбеник; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад. 2004,
  2. Др Касим Хрковић, Др Ренато Бизјак: “ Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА” ; Монографија; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад, 2002,
  3. Adam T. Bourrgoyne Jr.; Keith K. Millheim; Martin E. Chenevert; F. S. Young Jr.: "Applied Drilling Engineering", First Printing Sociaty of Petroleum Engineers Richardson, TX 1986

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Power point презентација + практичне вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
50
Предиспитне обавезе Поена
10
20
20

Додатни услови оцењивања: