Српски | English

Предметни професор
Термин консултација:

уторак 13-14

Кабинет:68
E-mail: vesna.karovic@rgf.bg.ac.rs

Моделирање разраде нафтних лежишта

О предмету

Студијски програм: Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)

Назив предмета: Моделирање разраде нафтних лежишта

Предавачи: проф. др Весна Каровић-Маричић

Статус предмета: Изборни

ЕСПБ бодови: 6

Услов: положен испит Разрада нафтних и гасних лежишта I, II и III

Циљ предмета: Оспособљавање студената за анализу динамике лежишних флуида, резултата хидродинамичких испитивања, теорију и праксу моделирања - пројектовања разраде нафтних лежишта.

Исход предмета: Оспособљеност за решавање проблема из области моделирања примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних лежишта, комплексних, фрактурираних и вишеслојних лежишта и техно-економске оптимизације разраде лежишта.

Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава: Хидродинамичка испитивања нафтних лежишта. Анализа карактеристика нафтних лежишта са различитим енергетским режимима. Математичко моделирање примарне, секундарне, допунске и терцијарне разраде нафтних лежишта. Техно-економска оптимизација разраде нафтних лежишта.

Литература:

  1. Владимир Митровић, Михајло Михајловић: Математичко моделирање разраде нафтних лежишта, Београд, скрипта
  2. Основе разраде фрактурираних лежишта, Т.Д.Ван Голф-Рацхт, Нови Сад 1988.год.
  3. L. P. Dake, превод Љ. Парађанин Специјална поглавља разраде нафтних лежишта, Нови Сад 1984
  4. Велимир Сариђа: Пројектовање разраде нафтних и плинских лежишта, Загреб, 1985.
  5. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Zagreb, 1986.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0

Метода извођења наставе: Предавања, вежбе, теренска настава

Оцена знања:

Завршни испит Поена
Предиспитне обавезе Поена

Додатни услови оцењивања: