Српски | English

Механичке методе експлоатације нафтних и гасних бушотина

О предмету

Студијски програм:

Назив предмета: Механичке методе експлоатације нафтних и гасних бушотина

Предавачи:

Статус предмета:

ЕСПБ бодови:

Услов: : Положени предмети из претходне године

Циљ предмета: Циљ курса је проширивање стечених сазнања из механичких метода експлоатације нафте и гаса. Пажња је усмерена ка повременом и континуалном гас лифт и дубинском пумпању на клипним шипкама. Студенти се упознају са свим детаљима пројектовања и избора опреме. Посебна пажња је посвећена систем анализи и оптимизацији процеса рада наведених механичких метода што је од посебне важности са аспекта економичности рада и енергетске ефикасности. Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања практично примењују при пројектовању повременог и континуалног гас лифта и дубинског пумпања на клипним шипкама.

Исход предмета: Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално пројектовати механичке методе експлоатације и управљати процесом производње нафте и гаса.

Садржај предмета:

Теоријска настава Карактеристике механичких метода експлоатације. Врсте гас лифта. Континуални гас лифт. Систем анализа рада континуалног гаслифта. Пројектовање континуалног гаслифта. Методе пројектовања. Оптимизација рада система за континуални гаслифт. Регулација рада континуалног гаслифта. Анализа проблема у раду континуалног гаслифта. Повремени гаслифт. Методе пројектовања повременог гаслифта. Оптимизација рада повременог гаслифта-методе оптимизације. Анализа проблема у раду повременог гаслифта. Врсте проблема. Карактеристике проблема. Клип лифт. Методе пројектовања клип лифта. Оптимизација радаи и анализа проблема у раду. Врсте проблема. Карактеристике проблема. Технологија експлоатације дубинским пумпањем. Пројектовање и оптимизаѕција дубинског пумпања. Систем анализа рада дубинских пумпи. Дијагностика рада дубинских пумпи.
Практична настава Вежбе: Пројектовање и оптимизација континуланог гаслифта. Дијагностика проблема у раду континуланог гаслифта. Пројектовање повременог гаслифта. Дијагностика проблема у раду повременог гаслифта. Пројектовање клипног. Дијагностика проблема у раду клип лифта. Пројектовање система за дубинско пумпање. Одређивање оптималних параметара рада. Дијагностика проблема у раду дубинског пумпања.

Литература:

  1. Солеша М., Даниловић Д., Механичке методе експлоатације нафте и гаса, Рударско геолошки факултет, Београд 2003.

Фонд часова:

Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад

Метода извођења наставе: Power point презентација + практичне вежбе

Оцена знања:

Завршни испит Поена
20
20
Предиспитне обавезе Поена
20
20
20

Додатни услови оцењивања: